Vasyl Yermylov among the "Adepts" of the New Visuality

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Vasyl Yermylov among the "Adepts" of the New Visuality
Василь Єрмилов серед «адептів» нової візуальності
 
Creator Vezhbovska, Liliana; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject Vasyl Yermylov; Laszlo Moholy-Nagy; Vasyl Kandinsky; Paul Klee; Ukrainian avant-garde; Bauhaus; new visuality; picturesque elements; structures; picture plane; nude
7.038.16:7.071.1(477)
Василь Єрмилов; Ласло Могой-Надь; Василь Кандинський; Пауль Клеє; український авангард; Баугауз; нова візуальність; живописні елементи; структури; картинна площина; ню
7.038.16:7.071.1(477)
 
Description The purpose of the research is to reveal the specifics of the visual language of the artist and designer Vasyl Yermylov, in particular, through the study of his diptych «On the Beach» in interconnection with the artistic and theoretical achievements of Bauhaus artists-innovators. Research methodology. The method of deconstruction, structural, formal-stylistic and comparative analysis is applied in the article. Scientific novelty of the research. The results of the study revealed tendencies for Yermylov to create avant-garde compositions based on a subtle creative dialogue with the theoretical approaches of the Bauhaus representatives, which testifies not only to programmatic and ideological unity, but also to the identity of visual thinking. The method of deconstruction and structural analysis allowed to identify the elements of form as certain structures, deliberately introduced into the work by the master in order to rethink it, create another combination and, thus, the assertion of new content. This is the first time such analysis of Yermylov’s works has been conducted. Conclusions. The results of the analysis of Yermylov’s diptych «On the Beach» testify to the universality of the new visual language, Kwhich has developed in Ukraine despite the attempts to adapt it to the service of the totalitarian regime. Today it is important to testify that Ukrainian artists developed in harmony with their Western counterparts. Ermylov’s work, built on rethinking of different, sometimes opposite approaches to the development of form, which existed at different stages in the Bauhaus, is an example of exceptional design skill of the Kharkiv artist in composing virtuoso compositions from elements of art form. At the same time, the diptych with its laconic expression of the theoretical avant-garde heritage under the «mask» of Dadaism is a tribute to the New Art in the conditions of its prohibition and destruction.
Мета дослідження – виявити специфіку візуальної мови художника і дизайнера Василя Єрмилова, зокрема, через дослідження його диптиху «На пляжі» у взаємозв’язку з мистецькими і теоретичними напрацюваннями митців-новаторів Баугаузу. Методологія дослідження. У статті застосовано метод деконструкції, структурного, формально-стилістичного та компаративного аналізу. Наукова новизна дослідження. Результати дослідження виявили тенденції до творення Єрмиловим авангардних композицій на основі тонкого творчого діалогу з теоретичними підходами представників Баугаузу, що засвідчує не лише програмну й світоглядну єдність, але й ідентичність візуального мислення. Метод деконструкції та структурного аналізу дозволив виявити елементи форми як структури, свідомо введені у твір майстром з метою його переосмислення, створення іншої комбінації і, таким чином, ствердження нового змісту. Такий аналіз щодо творів Єрмилова проводиться вперше. Висновки. Результати аналізу диптиху Єрмилова «На пляжі» засвідчують універсальність нової візуальної мови, що в Україні склалась всупереч намаганням пристосувати її до обслуговування тоталітарного режиму. Сьогодні важливо засвідчити, що українські митці розвивалися суголосно зі своїми західними колегами. Робота Єрмилова, вибудувана на переосмисленні різних, часом протилежних підходів до розвитку форми, які існували на різних етапах у Баугаузі, є зразком виняткової дизайнерської майстерності харківського митця у складанні віртуозних композицій з елементів мистецької форми. Разом з тим, диптих з його лаконічним виразом теоретичного авангардного спадку під «маскою» дадаїзму є даниною Новому мистецтву в умовах його заборони і знищення.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207552
10.31866/2617-7951.3.1.2020.207552
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 1 (2020); 141-157
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 1 (2020); 141-157
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.1.2020
 
Language eng
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207552/207805
 
Rights Copyright (c) 2020 Liliana Vezhbovska
Copyright (c) 2020 Ліліана Вежбовська
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library