Impact of Bauhaus and Constructivism on Formation of Modern Infographics

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Impact of Bauhaus and Constructivism on Formation of Modern Infographics
Вплив Баугаузу та конструктивізму на формування мови сучасної інфографіки
 
Creator Bozhko, Tetiana; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject constructivism; Bauhaus; statistic information; infographics; means of constructing infographics
76.01:7.037.6"192"
конструктивізм; Баугауз; статистична інформація; інфографіка; засоби побудови інфографіки
76.01:7.037.6"192"
 
Description The aim of the research is to reflect the correlation between art programme of Constructivist artists in the 20’s of XX century and the foundations of formation of infographic messages, the analysis of origins of polystylism in infographics and reinterpretation of the term “modern graphic language”, introduced by avant-gardists of the 20’s. Research methods. Analytical and logical methods (comparison of events and facts, comparison of theoretical and methodological views of Constructivist artists of the 20’s), alongside with system approach to examine infographic requirements have been used. Scientific novelty lies in the fact that infographics as a socially-oriented variety of graphic products and as the artistic form most relevant to the programmatic calls of Constructivist artists has been carefully studied for the first time ever. The article also proves that polystylism in infographics is an authentic result of theoretical and methodological preparation of students in Bauhaus and considerable spread of photo and computer technologies in the beginning of the XXI century. Conclusions. It was Bauhaus that indirectly influenced the combination of public needs in presenting statistical information and artistic views as for the aesthetics of reproduction these needs due to the vast spread of democratic views, in their broad sense, on means of constructing avant-garde works in graphics. Errors in composition in infographics and elements of its descriptive language, still depicted in modern patterns, do not downplay the importance of theoretical presentations of avant-gardists in the 20’s of the XX century, and functional criteria and logic nature of means of constructing infographics. Meanwhile, some errors in its presentation in the context of a single message still give reasonable grounds to claim the necessity of further development of the scientific grounds and its spread in the process of preparing future graphic designers.
Мета дослідження – відображення взаємозв’язків між мистецькою програмою митців-конструктивістів 20-х рр. ХХ ст. та засадами формування інфографічних повідомлень; аналіз витоків полістилізму в інфографіці та переосмислення терміну «сучасна графічна мова», введеному авангардистами 1920-х рр. Методи дослідження. Використано методи аналітичний і логічний (співставлення фактів і подій, порівняння теоретико-методичних поглядів конструктивістів 1920-х рр). Системний підхід впроваджено щодо вивчення вимог до інфографіки. Наукова новизна полягає у тому, що у статті вперше розглянуто інфографіку як соціально-орієнтований різновид графічної продукції і як мистецьку форму, найбільш відповідну до програмних закликів конструктивістів. В статті доведено, що полістилізм в інфографіці є автентичним результатом теоретико-методологічної підготовки студентів у Баугауз та значного поширення фотографічної і комп’ютерної техніки на початку ХХІ ст. Висновки. Саме Баугауз опосередковано вплинув на поєднання суспільних потреб у представленні статистичної інформації і мистецьких поглядів щодо естетики відтворення таких потреб завдяки активному поширенню демократичних у широкому сенсі слова поглядів на засоби побудови творів авангардного мистецтва в графіці. Похибки у композиційному вирішенні інфографіки і елементах її зображувальної мови, допоки наявні у сучасних зразках, не зменшують значущості теоретичних викладів авангардистів 1920-х рр. та встановлених ними критеріів функціональності і логічності щодо засобів побудови інфографіки. Натомість, все ще наявні помилки у її представленні в межах поодиноких повідомлень надають підстави стверджувати необхідність подальшої розбудови наукової бази та її поширення у процесі підготовки дизайнерів-графіків.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207546
10.31866/2617-7951.3.1.2020.207546
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 1 (2020); 85-103
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 1 (2020); 85-103
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.1.2020
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207546/207801
 
Rights Copyright (c) 2020 Tetiana Bozhko
Copyright (c) 2020 Тетяна Божко
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library