In Search of New Architecture: Bauhaus, Organic Architecture and Method of Conscious Creativity

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title In Search of New Architecture: Bauhaus, Organic Architecture and Method of Conscious Creativity
У пошуках нової архітектури: Баугауз, органічна архітектура і метод свідомої творчості
 
Creator Kharkova, Nataliya; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject architecture; environmental design; Bauhaus; organic architecture; stylistics; art education; Walter Gropius
72.038.16
архітектура; дизайн середовища; Баугауз; органічна архітектура; стилістика; художня освіта; Вальтер Гропіус
72.038.16
 
Description The purpose of the article is to find out the peculiarities of the creative method formed by the founders of the Bauhaus school; identify the specifics of its application in modern architecture and organization of the environment; identify the relationship in the formation of the principles and approaches of the new architecture in the Bauhaus environment and the architects of the organic tradition. The research methodology is determined by general scientific methods of analysis and synthesis, historical, comparative and art analysis. The work is based on tracing the relationship between the basic principles of the founders of Bauhaus and organic architecture, the implementation of their ideas, as well as the analysis of different approaches in the application of architecture and environmental design. Scientific novelty. The research argues that it is appropriate to talk about the relevance of not so much formal Bauhaus principles, how much of the creative method and approach developed by the school; attention is drawn to the organization of Bauhaus art education, which again becomes relevant in the context of globalization and the challenges of the information society. The research also revealed the common origins of the methods of Bauhaus and the architects of the organic tradition, as well as the difference between them, which is embedded in the method itself as a possibility of different interpretations of form. Conclusion. As a result of the research we conclude that the most important achievement of Bauhaus is the creation of a special method of conscious creativity, which today has a much more universal meaning than the adopted stylistics, the appropriate interpretation of lines and colors. Its essence is the organization of the modern environment for a person in accordance with individual decisions obtained in self-reflection, in improving one’s own mastery of proportions and subordinating ideas to the high ideals of the man of the future. The Bauhaus method was formed due to the creation of a new educational system of art education, which allowed artists to develop new landmarks in modern times, to establish the relationship between art and craft, to subordinate different arts in accordance with the problems of organic unity of architectural structure. The same method, ideals and future orientation, the desire for a new organization of space, but a different style, we see in the creators of organic architecture. This is evidenced by the work of architects Rudolf Steiner, Hugo Goering and Hans Sharun.
Мета статті – з’ясувати особливості творчого методу, сформованого засновниками школи Баугауз та особливості його застосування в сучасній архітектурі й організації середовища; виявити взаємозв’язок у формуванні принципів і підходів нової архітектури у середовищі Баугаузу та архітекторів органічної традиції. Методологія дослідження визначена загальнонауковими методами аналізу та синтезу, історичним, компаративним та мистецтвознавчим аналізом. Робота ґрунтується на відстеженні взаємозв’язку між засадничими принципами засновників Баугаузу та органічної архітектури, втіленням їхніх ідей, а також в аналізі різних підходів у застосуванні до архітектури та дизайну середовища. Наукова новизна. У дослідженні стверджується доцільність говорити про актуальність не стільки формальних принципів Баугаузу, скільки виробленого школою творчого методу і підходу; увага привертається до організації художньої освіти Баугаузу, що знову стає актуальною в умовах процесів глобалізації та викликів інформаційного суспільства. У дослідженні також виявлено спільні витоки методів Баугаузу й архітекторів органічної традиції, а також відмінність між ними, що закладена в самому методі як можливість різноманітного трактування форми. Висновок. У результаті дослідження доходимо висновку, що найважливіше досягнення Баугаузу – створення особливого методу свідомої творчості, який має сьогодні набагато універсальніше значення, аніж перейнята стилістика, відповідне трактування ліній і кольорів. Його суть – організація сучасного середовища для людини відповідно до індивідуальних рішень, що здобуваються у саморефлексії, у підвищенні власної майстерності володіння пропорціями і підпорядкуванні ідей високим ідеалам людини майбутнього. Метод Баугаузу сформувався завдяки створенню нової освітньої системи художньої освіти, яка дозволила митцям виробити нові орієнтири в сучасності, встановити взаємозв’язок між мистецтвом і ремеслом, підпорядкувати різні мистецтва у відповідності до вирішення завдань органічної єдності архітектурної споруди. Той самий метод, ідеали і спрямованість у майбутнє, прагнення нової організації простору, проте іншу стилістику, спостерігаємо у творців органічної архітектури. Про це свідчить дяльність архітекторів Рудольфа Штайнера, Гуго Герінга та Ганса Шаруна.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207536
10.31866/2617-7951.3.1.2020.207536
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 1 (2020); 43-55
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 1 (2020); 43-55
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.1.2020
 
Language ukr
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207536/207798
 
Rights Copyright (c) 2020 Nataliya Kharkova
Copyright (c) 2020 Наталія Харкова
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library