Die internationalen erben des bauhauses im fokus / Bauhaus Project: Focus on International Style Heirs

Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Die internationalen erben des bauhauses im fokus / Bauhaus Project: Focus on International Style Heirs
Проєкт bau1haus: фокус на міжнародних спадкоємцях стилю
 
Creator Voss, Kaija; Брандебурзький технічний університет в Котбусі, Дрезденський технічний університет, Німецька фундація охорони пам’яток
Molitor, Jean; https://jean.molitor.photography
 
Subject Bauhaus; architecture; conceptual photography; bau1haus
7.038.16:[77:72
Баугауз; архітектура; концептуальна фотографія; bau1haus
7.038.16:[77:72
 
Description Research aim is to find out the features of the project bau1haus, which explores the architectural heritage of the Bauhaus in a global context through the art of photography; systematize approaches to the interaction of the photographer with the aesthetics of the building; to record the results of the study in terms of identifying the values of the interaction of the Bauhaus architectural style with the basic principles of architecture of different countries, and its metamorphosis in the present. Research methodology is based on the method of de construction, which involves the study of visual language in altered conditions with the help of conceptual photography. Scientific novelty. The article considers the place of the Bauhaus in the aspect of the international architectural phenomenon, the style of which is uniquely incorporated into the urban landscapes of different countries and still creates their modern face. The scientific novelty lies in a generalized review of the point events and phenomena during the twentieth century that makes up the evolution of the Bauhaus. The article also presents a unique photographic material – Bauhaus buildings, which were found during the cultural explorations of the photographer J. Molitor in countries of different continents. Some buildings are already in disrepair, others have stopped social time, and others – are restored and functioning in full force. It is important for the photographer to accurately reproduce the image of the building in order to reveal as much as possible its entire socio-cultural context. The study revealed the peculiarities of the photographer’s work: his main task is not only to capture a building. It is important to rethink it in preparation for photography and during it in the aspect of modern life, from the perspective of the coexistence of Bauhaus architecture and the man of the globalized digital society. Conclusions. As a result of scientific and artistic research in the framework of the bau1haus project, a network of architects was identified, which becomes clear through the use of similar methods and approaches, as well as influence the general trends of the time. An important result of the bau1haus project is the identification of the interaction of the former aesthetics of the building with modernity, its visual significance in the changed conditions. This was made possible by conceptual photography, which was performed using a systematic approach of the photographer through the understanding of the built-in structure in space. The work done has revealed the essential aspects of modernism, much of which is between the two world wars. The formation, development, and metamorphosis of the forms and methods generated by Bauhaus are also recorded with the help of photography. This is important for the transmission of cultural heritage to future generations and to stimulate further research.
Мета статті – з’ясувати особливості проєкту bau1haus, який досліджує архітектурну спадщину Баугаузу у світовому контексті за допомогою мистецтва фотографії; систематизувати підходи до взаємодії фотографа з естетикою будівлі; зафіксувати результати дослідження в аспекті виявлення значень взаємодії архітектурного стилю Баугаузу із засадничими принципами архітектури різних країн, його метаморфози в сучасності. Методологічні засади дослідження базуються на методі деконструкції, що передба чає дослідження візуальної мови у змінених умовах за допомогою концептуальної фотографії. Наукова новизна. В статті розглянуто місце Баугаузу в аспекті міжнародного архітектурного явища, стиль якого унікально інкорпорується в міські ландшафти різних країн і досі створює їхнє сучасне обличчя. Наукова новизна полягає в узагальненому огляді точкових подій та явищ впродовж ХХ ст., що складають еволюцію Баугаузу. В статті також представлений унікальний фотографічний матеріал – споруди Баугаузу, які були знайдені під час культурологічних розвідок фотографа Ж. Молітора в країнах різних континентів. Деякі будівлі вже знаходяться в аварійному стані, в інших зупинився соціальний час, треті – відреставровані та функціонують у повну силу. Фотографу важливо достовірно відтворити образ будівлі, щоб максимально розкрити весь її соціально-культурний контекст. У дослідженні виявлено особливості роботи фотографа: його головне завдання не лише фіксувати ту чи іншу будівлю. Важливо переосмислити її під час підготовки до фотозйомки та під час неї в аспекті сучасного життя, у ракурсі співіснування архітектури Баугаузу та людини глобалізованого цифрового суспільства. Висновки. У результаті науково-мистецького дослідження у рамках проєкту bau1haus виявлено мережу архітекторів, які стають зрозумілими через застосування подібних методів і підходів, а також впливають на загальні тенденції часу. Важливим результатом проєкту bau1haus є виявлення взаємодії колишньої естетики будівлі із сучасністю, її візуального значення у змінених умовах. Це стало можливим за допомогою концептуальної фотографії, що виконана із застосуванням системного підходу фотографа через розуміння вбудованості споруди у простір. Здійснена робота дозволила виявити сутнісні аспекти модернізму, значна частина якого знаходиться між двома світовими війнами. Також за допомогою фотографії зафіксовано становлення, розвиток і метаморфозу породжених Баугаузом форм і методів. Це має значення для передачі культурного спадку майбутнім поколінням та стимулювання подальшої дослідницької роботи.
 
Publisher Kyiv National University of Culture and Arts
 
Contributor

 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207533
10.31866/2617-7951.3.1.2020.207533
 
Source Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну; Том 3, № 1 (2020); 29-42
Demiurge: Ideas, Technologies, Perspectives of Design; Том 3, № 1 (2020); 29-42
2617-880X
2617-7951
10.31866/2617-7951.3.1.2020
 
Language eng
 
Relation http://demiurge.knukim.edu.ua/article/view/207533/207809
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11218
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11219
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11220
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11221
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11222
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11223
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11224
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11225
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11226
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11227
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11228
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11229
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11230
http://demiurge.knukim.edu.ua/article/downloadSuppFile/207533/11231
 
Rights Copyright (c) 2020 Kaija Voss, Jean Molitor
Copyright (c) 2020 Кайя Восс, Жан Молітор
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library