A FEW COMMENTS ABOUT THE USE OF INDIRECT SPEECH ACTS IN THE TALE OF KIEU (NGUYEN DU) AND THE TALE OF KIM VAN KIEU (THANH TAM TAI NHAN)

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A FEW COMMENTS ABOUT THE USE OF INDIRECT SPEECH ACTS IN THE TALE OF KIEU (NGUYEN DU) AND THE TALE OF KIM VAN KIEU (THANH TAM TAI NHAN)
MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CÁCH THỂ HIỆN GIÁN TIẾP CÁC HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ CỦA TÁC PHẨM TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) VÀ TÁC PHẨM KIM VÂN KIỀU TRUYỆN (THANH TÂM TÀI NHÂN)
 
Creator Vinh, Dương Thị Thúy
 
Subject
Language; utterance; indirect speech act; the tale of Kieu; the tale of Kim Van Kieu.
Khoa học xã hội
Ngôn ngữ; phát ngôn; hành động ngôn ngữ gián tiếp; Truyện Kiều; Kim Vân Kiều truyện.
 
Description The tale of Kieu is an outstanding work of the great poet Nguyen Du. It has attracted the attention of many researchers both domestic and abroad. To shed light on The Tale of Kieu (Nguyen Du)'s own artistic values in the use of indirect speech acts, we analyzed the texts of the two works, basing on that, we compared the work of The Tale of Kieu with The tale of Kim Van Kieu (Thanh Tam Tai Nhan) through the translation version of Nguyen Duc Van and Nguyen Khac Hanh (edited by Nguyen Dang Na). Through the research process, we found that, beside the similarities because the story frames of these two works are basically the same, the differences are mainly in usage of the indirect speech acts. It is the differences in the form of expression and the role in revealing the attitude, affection of the author and the personality and qualities of the characters. Thus, the indirect use of speech acts has contributed to The tale of Kieu to have a much more unique value than the original, becoming a masterpiece not only for Vietnam but also for humanity.
Truyện Kiều là một tác phẩm kiệt xuất của đại thi hào Nguyễn Du. Nó đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu cả ở trong nước và ngoài nước. Để làm sáng tỏ những giá trị nghệ thuật riêng của tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du) trong việc sử dụng hành động ngôn ngữ gián tiếp, tác giả tiến hành phân tích văn bản hai tác phẩm, trên cơ sở đó, đối chiếu, so sánh tác phẩm Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện (Thanh Tâm tài nhân) qua bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Nguyễn Khắc Hanh (do Nguyễn Đăng Na hiệu đính). Qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy, bên cạnh điểm tương đồng do khung truyện của hai tác phẩm này về mặt cơ bản là giống nhau thì điểm khác biệt trong cách sử dụng gián tiếp các hành động ngôn ngữ là chủ yếu. Đó là sự khác biệt về hình thức thể hiện và về vai trò trong việc bộc lộ thái độ, tình cảm của tác giả và tính cách, phẩm chất của các nhân vật. Như vậy, cách sử dụng gián tiếp các hành động ngôn ngữ đã góp phần giúp Truyện Kiều có được những giá trị đặc sắc hơn hẳn so với nguyên tác, trở thành một kiệt tác không chỉ của Việt Nam mà còn là của cả nhân loại.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-06-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3317
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 570 - 576
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 570 - 576
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3317/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library