RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ART PROGRAMS IN WOMEN WITH DIFFERENT FORMS OF INFERTILITY

Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ART PROGRAMS IN WOMEN WITH DIFFERENT FORMS OF INFERTILITY
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ БЕСПЛОДИЯ
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖІНОК ІЗ РІЗНИМИ ФОРМАМИ БЕЗПЛІДДЯ
 
Creator Strelko, G. V.
Nochvina, O. A.
 
Subject infertility
ART programs
“poor responders”
age
бесплодие
программы ВРТ
«плохие ответчики»
возраст
безпліддя
програми ДРТ
«погані відповідачі»
вік
 
Description The aim of the study – analysis of the effectiveness of the use of different programs of ART in women with various forms of infertility according to a retrospective analysis of medical records.
Materials and Methods. The effectiveness of ART programs has been conducted through a retrospective analysis of the cause and structure of infertility, the use of different methods of ART, the onset of pregnancy and childbirth in women with various forms of infertility, including poor responders during 2013–2016.
Results and Discussion. It is proved that the number of women with different forms of infertility and, accordingly, ART cycles is growing steadily. There was an increase in the frequency of both female and male infertility with approximately the same percentage, an increase in women with infertility of the older age category was observed. Moreover, despite the development and application of ART programs especially for women of the older age group, the number of diagnosed clinical pregnancies does not differ significantly for the period 2013–2016.
Conclusion. The results of the study show that the likelihood of pregnancy has an inverse relationship with a woman's age and her ovarian reserve, which may be a predictor of low ovarian response to controlled ovarian stimulation in ART programs.
Цель исследования – анализ эффективности применения различных программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) у женщин с разными формами бесплодия по результатам ретроспективного анализа медицинской документации.
Материалы и методы. Проведено исследование эффективности программ ВРТ путем ретроспективного анализа причины и структуры бесплодия, применения различных методик ВРТ, наступления беременности и родов у женщин с разными формами бесплодия, в частности плохих ответчиков, в период 2013–2016 годов.
Результаты исследования и их обсуждение. Доказано, что количество женщин с разными формами бесплодия и, соответственно, циклов ВРТ неуклонно растет. Отмечено увеличение частоты как женского, так и мужского бесплодия с приблизительно одинаковым процентным соотношением, наблюдается рост женщин с бесплодием старшей возрастной категории. При этом, несмотря на развитие и применение программ ВРТ, особенно у женщин старшей возрастной группы, количество диагностируемых клинических беременностей существенно не отличается за период 2013–2016 годов.
Вывод. Представленные результаты исследования доказывают, что вероятность наступления беременности имеет обратную связь с возрастом женщины и ее овариальным резервом, что может быть предиктором низкого овариального ответа на контролируемую стимуляцию яичников в программах ВРТ.
Мета дослідження – аналіз ефективності застосування різних програм допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у жінок із різними формами безпліддя за даними ретроспективного аналізу медичної документації.
Матеріали та методи. Проведено дослідження ефективності програм ДРТ шляхом ретроспективного аналізу причини та структури безпліддя, застосування різних методів ДРТ, настання вагітності та пологів у жінок із різними формами безпліддя, зокрема «поганих відповідачів» протягом 2013–2016 років.
Результати дослідження та їх обговорення. Доведено, що кількість жінок із різними формами безпліддя та, відповідно, циклів ДРТ невпинно зростає. Відзначено зростання частоти як жіночого, так і чоловічого безпліддя з приблизно однаковим відсотковим співвідношенням, з перевагою жіночого в 3,3 раза, та зміни структури суто жіночого безпліддя, де на перший план у 2016 році виходить трубно-перитонеальний фактор – 123/49,4 % та ендометріоз – 89/35,7 %. Також спостерігається невпинне зростання жінок із безпліддям старшої вікової категорії: жінки віком 35–39 років у 2013 році становили 27,4 %, тоді як у 2016 році вже 31,7 %. У віці понад 40 років у 2013 році звернулися 17,6 % жінок, у 2016 році – 29,3 %. При цьому, незважаючи на розвиток програм допоміжних репродуктивних технологій, особливо у жінок старшої вікової групи, та збільшення використання з 2013 по 2016 рік таких методик, як ICSI, (57/45,8 та 248/81,1 % відповідно), донація ооцитів (6/4,8 та 58/18,9 % відповідно), цикли із переносом заморожених ембріонів (19/15,3 та 95/31,0 % відповідно) та проведення передімплантаційної генетичної діагностики (ПГД) ембріонів (2/1,6 та 28/9,2 % відповідно), особливо у жінок старшої вікової групи, кількість діагностованих клінічних вагітностей суттєво не відрізняється протягом 2013–2016 років.
Висновок. Представлені результати дослідження доводять, що вірогідність настання вагітності має зворотний зв’язок із віком жінки та її оваріальним резервом, що може бути предиктором низької оваріальної відповіді на контрольовану стимуляцію яєчників у програмах ДРТ.
 
Publisher Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
 
Date 2020-03-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/10927
10.11603/24116-4944.2019.2.10927
 
Source Actual Problems of Pediatry, Obstetrics and Gynecology; No. 2 (2019); 70-77
Актуальные вопросы педиатрии, акушерства и гинекологии; № 2 (2019); 70-77
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології; № 2 (2019); 70-77
2415-301X
2411-4944
10.11603/24116-4944.2019.2
 
Language ukr
 
Relation https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr/article/view/10927/10439
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library