Nivell en competències bàsiques dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona. Correspondència amb les qualificacions d’accés i del grau

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Nivell en competències bàsiques dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona. Correspondència amb les qualificacions d’accés i del grau
Levels of basic competences among students on the Chemistry degree of the University of Barcelona. Correspondence with access grades and average undergraduate grades
Nivel en competencias básicas de los estudiantes del grado de Química de la Universidad de Barcelona. Correspondencia con las calificaciones de acceso y del grado
 
Creator Reigada Sanz, Ramon
Gargallo Gómez, Raimundo
Sarret Pons, Maria
Angurell Purroy, Inmaculada
Nicolás Galindo, Ernesto
Corbella Cordomí, Montserrat
Farrera Piñol, Joan-Antoni
 
Subject Raonament matemàtic; Raonament lògic; Raonament geometricoespacial; Pensament crític; Proves d’accés a la universitat; Grau de Química; Rendiment acadèmic
Mathematical reasoning; Logical reasoning; Spatio-geometric reasoning; Critical thinking; University admission test; BSc in Chemistry; Academic performance
Razonamiento matemático; Razonamiento lógico; Razonamiento geométrico-espacial; Pensamiento crítico; Pruebas de acceso a la universidad; Grado de Química; Rendimiento académico
 
Description INTRODUCCIÓ. Les competències en raonament matemàtic, raonament lògic, raonament geometricoespacial i pensament crític són fonamentals en qualsevol ensenyament superior científic o tecnològic i, en particular, en un grau de Química. En aquest estudi es pretén esbrinar fins a quin punt la nota d’accés a la universitat i la nota d’expedient dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona reflecteixen el nivell assolit en aquestes quatre competències.
METODOLOGIA. S’ha dissenyat un test amb preguntes i problemes de diferent grau de dificultat per avaluar el nivell en cadascuna d’aquestes competències. Aquest test s’ha passat als alumnes del grau de Química i les puntuacions obtingudes s’han correlacionat amb la nota d’accés dels estudiants de nou ingrés i amb la nota d’expedient del grau dels estudiants veterans.
RESULTATS. En els estudiants veterans s’observa una clara correlació entre les puntuacions de cada competència i la nota d’expedient del grau. En canvi, la correlació amb la nota d’accés és molt feble o inexistent.
CONCLUSIÓ. La nota d’accés a la universitat dels estudiants del grau de Química de la Universitat de Barcelona no reflecteix el nivell assolit en aquestes competències fonamentals, mentre que la nota d’expedient del grau sí que el reflecteix.
INTRODUCTION. The competences mathematical reasoning, logical reasoning, spatio-geometric reasoning and critical thinking are fundamental in scientific or technological higher education studies, in particular in a degree in Chemistry. This study aimed to establish the extent to which university access grades and the average grades of the students enrolled on the BSc in chemistry at the University of Barcelona reflect the level achieved in these four competences.
METHODOLOGY. A test was designed with questions and problems of varying degrees of difficulty to assess the level achieved in these competences. The test was taken by students enrolled on the BSc in Chemistry, and the scores obtained were correlated with the university access grades of first year students and with the average grades of the students in the second and subsequent years of the degree.
RESULTS. Students in the second and subsequent years presented a clear correlation between the scores in each competence and the average undergraduate grades. However, a correlation with the university access grades was not found, or was very weak.
CONCLUSION. University access grades of the students in the BSc in chemistry at the University of Barcelona do not reflect the level achieved in these fundamental competences, but average undergraduate grades do reflect the level achieved.
INTRODUCCIÓN. Las competencias de razonamiento matemático, razonamiento lógico, razonamiento geométrico-espacial y pensamiento crítico son fundamentales en los estudios superiores de tipo científico o tecnológico, y en particular en un grado de Química. En este trabajo se pretende averiguar en qué medida la nota de acceso a la universidad y la nota de expediente en los estudiantes del grado de Química de la Universidad de Barcelona reflejan el nivel alcanzado en estas cuatro competencias.
METODOLOGÍA. Se ha diseñado un test con preguntas y problemas de diferentes grados de dificultad para evaluar el nivel en cada una de estas competencias. Este test se ha pasado a los alumnos del grado de Química y las puntuaciones obtenidas se han correlacionado con la nota de acceso de los estudiantes de nuevo ingreso y con la nota de expediente del grado de los estudiantes veteranos.
RESULTADOS. En los estudiantes veteranos se observa una clara correlación entre las puntuaciones de cada competencia y la nota de expediente del grado. Por el contrario, la correlación con la nota de acceso es muy débil o inexistente.
CONCLUSIÓN. La nota de acceso a la universidad de los estudiantes del grado de Química de la Universidad de Barcelona no refleja el nivel alcanzado en estas competencias fundamentales, mientras que la nota de expediente del grado sí lo refleja.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació, projecte REDICE16-1160


 
Date 2020-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.230564
10.1344/reire2020.13.230564
 
Source REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020); 1–14
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020); 1–14
REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació; Vol. 13, No 2 (2020): (Gener-Juny, 2020); 1–14
2013-2255
 
Language cat
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.230564/31466
/*ref*/Angurell, I., Reigada, R., Sarret, M., Gargallo, R., Nicolás, E., Farrera, J. A., i Corbella, M. (2017). Logical reasoning: research on the influence of this skill on the academic grades of the students at the Chemistry degree of the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), ICERI2017 Proceedings. 10th International Conference of Education, Research and Innovation (p. 2714–2719). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/iceri.2017.0774
/*ref*/Cabrera-Lanzo, N., i Martínez-Olmo, F. (2010). L’avaluació de les competències transversals a l’ensenyament universitari. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 3(1), 17–28. https://doi.org/10.1344/reire2010.3.1312
/*ref*/Cloonan, C. A., i Hutchinson, J. S. (2011). A chemistry concept reasoning test. Chemistry Education Research and Practice, 12, 205–209. https://doi.org/10.1039/C1RP90025K
/*ref*/Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2019). Prova d’avaluació de quart d’ESO 2019. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2019/
/*ref*/Danczak, S. M., Thompson, C. D., i Overton, T. L. (2019). Development and validation of an instrument to measure undergraduate chemistry students’ critical thinking skills. Chemistry Education Research and Practice. Advance online publication. https://doi.org/10.1039/c8rp00130h
/*ref*/Decret 142/2008 d’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, DOGC 5183-29.7.2008, p. 59042–59402. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/83149087-e159-41c6-a9b3-a9693cdd8f19/decret_batxillerat.pdf
/*ref*/Esparza, R., i Márquez, D. (2020). Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa. Revista d’Innovació Docent Universitària, 12, 95–117. https://doi.org/10.1344/RIDU2020.12.10
/*ref*/Farrera, J. A., Corbella, M., Angurell, I., Gargallo, R., Sarret, M., Reigada, R., i Nicolás, E. (2017). Research on the spatio-geometric reasoning competence of undergraduate Chemistry students at the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (p. 240–244). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1056
/*ref*/Farrera, J. A., Nicolás, E., Corbella, M., Angurell, I., Garcia, J., Esplugas, S., i Gargallo, R. (2015). Analysis of the basic competences in the framework of a course on Fundamental Chemistry at the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (p. 3218–3227). IATED.
/*ref*/García Gay, L. (1999). Coneixements previs i rendiment acadèmic a la Universitat. Capítol 7 [Tesi doctoral, Universitat Ramon Llull]. http://hdl.handle.net/10803/9236
/*ref*/Hager, P., Sleet, R., Logan, P., i Hooper, M. (2003). Teaching critical thinking in undergraduate science courses. Science & Education, 12, 303–313. https://doi.org/10.1023/A:1024043708461
/*ref*/Mateo, J., Escofet, A., Martínez-Olmo, F., Ventura, J., i Vlachopoulos, D. (2012). Evaluation Tools in the European Higher Education Area (EHEA): an assessment for evaluating the competences of the Final Year Project in the social sciences. European Journal of Education, 47(3), 435–447. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2012.01536.x
/*ref*/Muñoz-Repiso, M., i Murillo, F. J. (1997). Los resultados en la selectividad actual: algunas cuestiones a debate. Revista de Educación, 314, 29–48.
/*ref*/Nicolás, E., Corbella, M., Angurell, I., Gargallo, R., Sarret, M., Reigada, R., i Farrera, J. A. (2017). Research on the critical thinking competence of undergraduate Chemistry students at the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), ICERI2017 Proceedings. 10th International Conference of Education, Research and Innovation (p. 2709–2713). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/iceri.2017.0773
/*ref*/OECD (2018). PISA 2018 Results. https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf
/*ref*/Overton, T., i McGarvey, D. J. (2017). Development of key skills and attributes in chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 18, 401–402. https://doi.org/10.1039/C7RP90006F
/*ref*/Quattrucci, J. G. (2018). Problem-based approach to teaching Advanced chemistry laboratories and developing students’ critical thinking skills. Journal of Chemical Education, 95, 259–266. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00558
/*ref*/Reigada, R., Gargallo, R., Angurell, I., Corbella, M., Nicolás, E., Farrera, J. A., i Sarret, M. (2017). Research on the mathematical reasoning competence of students at the chemistry degree of the University of Barcelona. A L. Gómez Chova, A. López Martínez i I. Candel Torres (ed.), EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (p. 256–260). IATED Academy. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1060
/*ref*/Ruiz de Gauna, J., Dávila, P., Etxeberria, J., i Sarasua, J. M. (2013). Pruebas de selectividad en Matemáticas en la UPV-EHU. Resultados y opiniones de los profesores. Revista de Educación, 362, 217–246.
/*ref*/Stephenson, N. S., i Sadler-McKnight, N. P. (2016). Developing critical thinking skills using the Science Writing Heuristic in the chemistry laboratory. Chemistry Education Research and Practice, 17, 72–79. https://doi.org/10.1039/C5RP00102A
/*ref*/Sternberg, R. J., Kaufman, J. C., i Grigorenko, E. L. (2011). Inteligencia aplicada. TEA Ediciones.
/*ref*/Zabala, A., i Arnau, L. (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Graó.
/*ref*/Zabala, A., i Arnau, L. (2014). Métodos para la enseñanza de las competencias. Graó.
 
Rights Copyright (c) 2020 Ramon Reigada-Sanz, Raimundo Gargallo-Gómez, Maria Sarret-Pons, Inmaculada Angurell-Purroy, Ernesto Nicolás-Galindo, Montserrat Corbella-Cordomí, Joan-Antoni Farrera-Piñol
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library