CLASSIFICATION OF INTEGRATING FORMS OF BUSINESS STRUCTURES

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CLASSIFICATION OF INTEGRATING FORMS OF BUSINESS STRUCTURES
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ
 
Creator Шацька, З. Я.
 
Description The article considers new main trends of development of modern enterprises, which in the conditions of globalization and integration process reformat their structure both at the international, national, regional and micro level with the simultaneous transition to more efficient forms in the form of entrepreneurial structures. Under the business structure is a voluntary statutory or temporary association of several enterprises of different ownership and (if necessary) individual entities (freelancers) into a single integrated complex open system, functioning in a globalized environment, created on the basis of a combination of material and the intangible interests of the participating companies, acting on the basis of a memorandum or charter as a legal entity, with the aim of developing and commercializing innovative products that enhance It enhances the efficiency of the activity and accelerates the integration development of the economic entities that form such a structure. It is found that the process of integration can take many forms in space, which causes horizontal, vertical, conglomerate and global integration of business structures. It is proved that integrated business structures are created for joint business operations in the market on the basis of more rational use of production, financial, labor resources, consistent scientific and technical and innovation policy. Due to the development of horizontal integration processes within the industry integrated business structures are formed. The development of vertical integration processes causes the formation of vertically-integrated business structures in the form of: plants that are characterized by a complete technological cycle; integrated structures based on the contractual system of relationships between manufacturers, processors and marketing organizations; inter-branch associations, holdings and others. Business structures are now multilevel in nature and are structured not only horizontally but also vertically, under the influence of the process of conglomerate integration. Global integration processes, gradually reducing the importance of individual economies, provide a powerful impetus for the development of enterprise-level integration processes, leading to the formation of globalized transnational corporations.
У статті розглянуті тенденції розвитку сучасних підприємств, які в умовах процесів глобалізації та інтеграції переформатують свою структуру як на міжнародному, так і на національному, регіональному та мікрорівні з одночасним переходом до більш ефективних форм у вигляді підприємницьких структур. Під підприємницька структура – це добровільне статутне або тимчасове об’єднання декількох підприємств різних форм власності та (в разі потреби) окремих суб’єктів господарювання (фрілансерів) у єдину цілісну складну відкриту систему, що функціонує у глобалізованому середовищі, яке створене на основі поєднання матеріальних та нематеріальних інтересів підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або статуту як юридична особа, з метою розробки та комерціоналізації інноваційної продукції (товарів, робіт, послуг), що підвищує ефективність діяльності та прискорює інтеграційний розвиток суб'єктів господарювання, що утворюють таку структуру. З’ясовано, що процес інтеграції може відбуватися в різних формах в просторі, що зумовлює горизонтальну, вертикальну, конгломерату і глобальну інтеграцію підприємницьких структур. Доведено, що інтегровані підприємницькі структури створюються для спільного ведення бізнесу на ринку на базі більш раціонального використання виробничих, фінансових, трудових ресурсів, узгодженої науково-технічної та інноваційної політики. Внаслідок розвитку горизонтальних інтеграційних процесів в рамках галузі формуються інтегровані об'єднання. Розвиток вертикальних інтеграційних процесів обумовлює формування вертикально-інтегрованих підприємницьких структур у формі: комбінатів з повним технологічним циклом; міжгалузевих об'єднань, холдингів та інших. Підприємницькі структури в даний час мають багаторівневий характер і структуруються не тільки по горизонталі, але і по вертикалі, що здійснюється під впливом процесу конгломератної інтеграції. Глобальні інтеграційні процеси, поступово приводячи до ослаблення значущості економік окремих країн, надають потужний імпульс розвитку інтеграційних процесів на рівні підприємств, що призводить до формування глобалізованих транснаціональних корпорацій.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2019-12-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/247
10.31732/2663-2209-2019-56-143-147
 
Source Science Notes of KROK University; No 4 (56) (2019): Science Notes of "KROK" University; 143-147
Тестовый журнал; № 4 (56) (2019): Вчені записки Університету "КРОК"; 143-147
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (56) (2019): Вчені записки Університету "КРОК"; 143-147
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2019-56
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/247/279
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library