ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF UNIVERSITIES FROM THE POSITIONS OF INFLUENCE ON NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF UNIVERSITIES FROM THE POSITIONS OF INFLUENCE ON NATIONAL SECURITY OF UKRAINE
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
 
Creator Копитко, М. І.
Керницький, І. С.
Ільків, Ю. І.
 
Description The study of Ukraine's position on the Global Competitiveness Index makes it possible to state the fact that the key indicators are lagging behind: innovation, higher education and training, business development. These elements are key in developing the national economy and ensuring national security. Therefore, the emphasis on improving positions on these indicators should be a top priority in Ukraine at all levels of government. The problem of the development of science and innovation in Ukraine through the lens of university activities has been considered by many scientists, but an unresolved problem remains the analysis of the current state of performance of universities in Ukraine with the identification of factors influencing the performance of scientific and scientific-pedagogical staff, as well as the identification of key threats arising from the low level of functioning of subjects in the field of science in Ukraine. The article provides a thorough analysis of the activities of higher education institutions in Ukraine, analyzes the main problems that lie in reducing the level of funding for the field of science, which leads to an increase in unfavorable trends that have a significant negative impact on the level of national security. It is proposed to raise additional funding in order to increase the efficiency of the university's activities and thus facilitate a positive impact on the national security level of Ukraine. It is recommended that universities in Ukraine follow the example of foreign colleagues who actively engage with their own graduates to disseminate university values, traditions, and mutual assistance; providing feedback to adjust the educational process and financial support from alumni. In addition, it is advisable to coordinate cooperation with business structures, since they are interested in attracting young university graduates to staffing, collaborating with universities to carry out innovation activities, conducting advertising campaigns through universities. In addition to business structures, cooperation with government agencies should also be considered, as they carry out activities in the social, environmental and other spheres that are additionally funded by the state budget or international donor funds.
Дослідження позицій України за Індексом глобальної конкурентоспроможності дозволяє констатувати факт відставання за ключовими показниками – це інновації, вища освіта і професійна підготовка, розвиток бізнесу. Ці елементи є ключовими у розвитку національної економіки та забезпечення національної безпеки. Тому акцент на покращенні позицій за зазначеннями показниками повинні стати першочерговими заходами в Україні на всіх рівнях управління. Проблему розвитку науки та інновацій в Україні через призму діяльності закладів вищої освіти розглядало чимало науковців, але не вирішеною раніше проблемою залишається аналіз сучасного стану ефективності діяльності ЗВО в Україні з виокремленням факторів впливу на показники діяльності наукових та науково-педагогічних працівників, а також виокремлення ключових загроз національній безпеці, які виникають внаслідок низького рівня функціонування суб’єктів у сфері науки в Україні. У статті здійснено ґрунтовний аналіз діяльності закладів вищої освіти в Україні, проаналізовано основні проблеми, які полягають у зниженні рівня фінансування сфери науки, що призводить до наростання несприятливих тенденцій, які мають суттєвий негативний вплив на рівень національної безпеки. Запропоновано з метою підвищення ефективності діяльності ЗВО і тим самим сприяння позитивного впливу на рівень національної безпеки України залучати додаткове фінансування. Рекомендовано ЗВО в Україні наслідувати приклад іноземних колег, які активно налагоджують взаємодію із власними випускниками для поширення університетських цінностей, традицій, взаємодопомоги; встановлення зворотного зв’язку з метою корегування освітнього процесу та фінансової підтримки з боку випускників. Крім того, доцільно координувати співпрацю із бізнес-структурами, адже саме вони зацікавлені у залученні молодих фахівців – випускників ЗВО для укомплектування штату працівників, співпраці із ЗВО для здійснення інноваційної діяльності, проведення рекламних кампаній через ЗВО. Крім бізнес-структур необхідно розглядати співпрацю із державними установами, адже саме вони здійснюють заходи у соціальній, екологічній та ряді інших сфер, які додатково фінансуються із державного бюджету чи міжнародних донорських фондів.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2019-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/225
10.31732/2663-2209-2019-55-201-209
 
Source Science Notes of KROK University; No (3) 55 (2019): Science Notes of "KROK" University; 201-209
Тестовый журнал; № (3) 55 (2019): Вчені записки Університету "КРОК"; 201-209
Вчені записки Університету «КРОК»; № (3) 55 (2019): Вчені записки Університету "КРОК"; 201-209
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2019-55
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/225/256
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library