ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING UNEMPLOYMENT IN UKRAINE UNDER CURRENT CONDITIONS

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING UNEMPLOYMENT IN UKRAINE UNDER CURRENT CONDITIONS
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
 
Creator Карюк, В. І.
Білокур, Г. М.
 
Description Under the current conditions of integration of the Ukrainian economy into the European Union, when one of the key directions of the country's global policy orientation is the achievement of a high level of employment, a significant obstacle is the increase in the unemployment rate in the country. It is established that in recent years in Ukraine there has been a tendency of deterioration of the economic situation of the labor market, an increase in unemployment, a decrease in the working-age population, an increase in the level of inflation, and a decrease in the amount of unemployment benefits, while weakly managed processes of European integration have an even greater impact on the increase in unemployment, which causes a degradation of the labor potential of the country. According to the results of the analysis of the tendencies in the labor market of Ukraine in recent years, in accordance with the indicators  of employment and unemployment rate, the reasons for the high unemployment rate in Ukraine are determined. On the basis of statistical data, the dynamics of unemployment in Ukraine are analyzed for reasons of unemployment in recent years and the negative consequences of high unemployment in the country are determined. With the help of correlationregression analysis, factors that under the present conditions have the greatest impact on the unemployment rate are identified: inflation index, real wage index, share of pensioners, the proportion of full-time students, the ratio of the number of unemployed men to the total number of unemployed. The ways of raising the level of employment of the population of Ukraine are proposed, the main of which are: strengthening of the actions of the state apparatus of management on the training of the workforce to the newest working conditions; withdrawal from the shadow of small business; orientation of the state on the increase of knowledge, skills, skills, competence of the growing working-age population; encouraging the registration of the unemployed in state employment centers by increasing the amount of unemployment benefits, providing a wide range of educational services, looking for a job in line with the specialty and previous position; the orientation of the state economy to the creation and "return to life" of the working professions in various spheres of employment of the country; improvement of the system of labor protection, etc.
За сучасних умов інтеграції Української економіки до Європейського Союзу, коли одним із ключових напрямів орієнтації глобальної політики держави є досягнення високого рівня зайнятості населення, вагомою перешкодою постає зростання рівня безробіття в країні. Встановлено, що за останні роки в Україні спостерігається тенденція погіршення економічного становища ринку праці, зростання безробіття, зменшення населення працездатного віку, зростання рівня інфляції, зменшення обсягів допомоги по безробіттю, при цьому слабо керовані процеси євроінтеграції ще більше впливають на підвищення рівня безробіття, що обумовлює собою деградацію трудового потенціалу країни. За результатами аналізу тенденцій, що склалися на ринку праці України за останні роки, відповідно до показників зайнятості населення та рівня безробіття, визначено, причини, що формують високий рівень безробіття в Україні. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку рівня безробіття в Україні за причинами незайнятості населення за останні роки та визначено негативні наслідки високого рівня безробіття в країні. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено фактори, які за сучасних умов мають найбільший вплив на рівень безробіття, до них належать: індекс інфляції, індекс реальної заробітної плати, частка пенсіонерів, частка студентів денної форми навчання, відношення кількості безробітних чоловіків до загальної кількості безробітних. Запропоновано шляхи підвищення рівня зайнятості населення України, основними з яких є: посилення дій з боку державного апарату управління щодо підготовки робочої сили до новітніх умов праці; виведення з тіні малого підприємництва; орієнтація держави на підвищення знань, вмінь, навичок, компетентності підростаючого працездатного населення; cтимулювання реєстрації безробітних у державних центрах зайнятості шляхом збільшення обсягів виплат допомоги по безробіттю, надання широкого спектру послуг з навчання, пошуку місця роботи відповідно фаху та попередньої займаної посади; орієнтація державної економіки на створення та «повернення до життя» робітничихспеціальностей в різних сферах зайнятості країни; удосконалення системи охорони праці тощо.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2018-12-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/120
10.31732/2663-2209-2018-52-94-102
 
Source Science Notes of KROK University; No 4 (52) (2018): Science Notes of KROK University; 94-102
Тестовый журнал; № 4 (52) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"; 94-102
Вчені записки Університету «КРОК»; № 4 (52) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"; 94-102
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2018-52
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/120/136
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library