Activaton of the teams creative potential

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Activaton of the teams creative potential
Активація креативного потенціалу команд
 
Creator Сєдашова, О. А.
 
Description The article is devoted to the teams creativity activation. The author raises questions upon the organization of team creative work to solve business problems, development and prosperity of the business. The urgency of this article is to answer important and significant questions that concern the modern business man and help to find out what changes socioeconomic conditions of life require and from which outdated methods, which apply in the management of personnel and innovations, need to be ruthlessly ridged. Equally relevant are the questions of the psychology of team members and the adequate distribution of roles and functions between them and the formation of an innovative organizational climate that would help to increase the productivity and effectiveness of any team in the organization or at the enterprise regardless of the type and volume of business. Based on a detailed study of the development of management theory and practice, and taking into account the current trends in the development of managers, the author emphasized the importance of using such tools for activating the creative potential of teams as identifying key incentives, leading motives, and the purpose of employee programs, creating conditions for the emergence of an innovative organizational climate, and the successful elimination of obstacles that prevent employees from freely creating and expressing ideas and using their own to the potential in the process of work. As a result of the processed data, researches and analysis of the advice of international and domestic leading experts, and also based on own rich experience in the field of self-management, the author answers the actual inquiries present, reveals ways of solving problems that concern managers of this sphere, and also gives practical recommendations for the successful teams creativity activation.
Стаття присвячена активації креативного потенціалу команд. У матеріалі порушені питання організації командної креативної роботи для вирішення бізнес-проблем, розвитку та процвітання бізнесу. Актуальність цієї статті полягає у відповідях на вагомі та значущі питання, що хвилюють сучасну ділову людину та допоможе  з’ясувати, яких змін потребують соціально-економічні умови буття та від яких застарілих методів, які застосовують при управлінні персоналом та інноваціями, потрібно нещадно позбавлятись. Не менш актуальними залишаються і питання психології учасників команди та адекватного розподілу ролей та функцій між ними і формування інноваційного організаційного клімату, що допоміг би збільшити продуктивність та ефективність будь-якої команди в організації чи на підприємстві незалежно від виду та обсягів бізнесу. Базуючись на детальному дослідженні розвитку теорії та практики менеджменту і враховуючи сучасні тенденції розвитку менеджерів, автор статті наголосила на важливості застосування таких інструментів для активації креативного потенціалу команд як визначення ключових стимулів,  провідних мотивів, та мета програм співробітників, створення умов для появи інноваційного організаційного клімату, визначення та успішного усунення перешкод, які заважають співробітникам вільно створювати та висловлювати ідеї і використовувати свій власний креативний потенціал в процесі роботи. В результаті опрацьованих даних, проведених досліджень та аналізуючи поради міжнародних і вітчизняних провідних фахівців, а також спираючись на  власний багатий досвід в галузі управління персоналом, автор відповідає на актуальні запити сьогодення, розкриває шляхи вирішення проблем, що турбують менеджерів цієї сфери,  а також надає практичні  рекомендації для успішної активації креативного потенціалу команд.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2019-01-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/107
10.31732/2663-2209-2018-50-115-129
 
Source Science Notes of KROK University; No 2 (50) (2018): Science Notes of KROK University; 115-129
Тестовый журнал; № 2 (50) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"; 115-129
Вчені записки Університету «КРОК»; № 2 (50) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"; 115-129
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2018-50
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/107/122
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library