Behavioral economics and staff motivation issues

Scientific Notes of «KROK» University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Behavioral economics and staff motivation issues
Поведінкова економіка і питання мотивування персоналу
 
Creator Бакка, О. Л.
 
Description In this article, based on the research of scientists and specialists in the field of management, guided by international experience and knowledge, as well as the experience of leading experts in this field, the author points the way to managerial success and answers the question: what specific steps and measures should be taken by an oriented manager to obtain a significant result and how to ensure the development and effective motivation of their subordinates? How, however, to learn the head to hear the collective and reasonably and effectively to direct and use available resources both material and non-material. Also, the author has conducted research on the most successful methods of motivation specifically for our open spaces, taking into account mental, national and cultural characteristics, and on this basis, practical advice has been developed for the manager on the path to a deep understanding of key things that determine the behavior of employees and affect their performance. This article describes what incentives and motives, in most cases, control the behavior of subordinates, how to reach an employee in order to encourage him to work as efficiently as possible and to be proactive in the workplace. What should be done to prevent the employee’s internal stress from growing like a snowball, but softening and minimizing through an external special action? Also, in this article there is an answer to the question: how in the harsh conditions of the present to increase the effectiveness of subordinate managers of enterprises and divisions in Ukraine? What trends are currently more in tune with the needs of Ukrainian workers in the world: global or European, and which of the factors affecting employees' willingness to work that are effective for Ukraine, those that are either in terms of financial rewards or non-financial incentives? And other important questions.
В цій статті, спираючись на дослідження науковців та фахівців в сфері управління, керуючись міжнародним досвідом та знаннями, а також досвідом провідних спеціалістів в цій галузі, автор вказує шлях до управлінського успіху та дає відповідь на питання: які конкретні кроки та заходи необхідно вжити управлінцеві орієнтованому на отримання значного результату та  як забезпечити розвиток і ефективну мотивацію своїх підлеглих?  Як, зрештою, навчитись керівникові чути свій колектив та розумно і ефективно скеровувати та використовувати наявні ресурси як матеріальні  так і нематеріальні. Також, автором проведені  дослідження найбільш вдалих методів мотивації саме для наших теренів,  з урахуванням ментальних, національних та культурних особливостей  і  на цій основі розроблені практичні поради керівникові на шляху глибинного розуміння  ключових речей, котрі визначають поведінку співробітників і впливають на їх продуктивність. У цій статті йдеться про те,  які стимули і мотиви, у більшості випадків, керують поведінкою підлеглих, як достукатися до співробітника, щоб стимулювати його до максимально ефективної діяльності та проактивності на робочому місці. Що робити для того, щоб внутрішнє напруження співробітника не росло як сніжний ком, а зм'якшувалося і мінімізувалося через зовнішню спеціальну дію? Також, у цій статті маємо відповідь на питання: як в жорстких умовах сьогодення підвищувати ефективність підлеглих керівникам підприємств та підрозділів в Україні? Яким тенденціям на даний момент більше відповідають потреби українських заробітчан: загальносвітовим або європейським і які з чинників, що впливають на бажання співробітників працювати, ефективніші для українців, ті що знаходяться як в площині фінансових винагород чи з розряду  не фінансового стимулювання? Та інші важливі питання.
 
Publisher Університет «КРОК»
 
Date 2019-01-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/100
10.31732/2663-2209-2018-50-5-17
 
Source Science Notes of KROK University; No 2 (50) (2018): Science Notes of KROK University; 5-17
Тестовый журнал; № 2 (50) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"; 5-17
Вчені записки Університету «КРОК»; № 2 (50) (2018): Вчені записки Університету "КРОК"; 5-17
2663-2209
2307-6968
10.31732/2663-2209-2018-50
 
Language ukr
 
Relation http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/100/115
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library