AN ANALYSIS ON THE ROLE OF SOCIAL NETWORK STRUCTURE IN IT OUTSOURCING PROJECT REALIZATION

Gomal Journal of Medical Sciences

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title AN ANALYSIS ON THE ROLE OF SOCIAL NETWORK STRUCTURE IN IT OUTSOURCING PROJECT REALIZATION
BT DIŞ KAYNAK KULLANIMI PROJESİNİN GERÇEKLEŞMESİNDE SOSYAL AĞ YAPISININ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Creator ÖZDENİZCİ KÖSE, Büşra
 
Subject IT Outsourcing, Social Network, Tie Measures, Structural Measures, Case Analysis
BT Dış Kaynak Kullanımı, Sosyal Ağ, Bağ Ölçütleri, Yapısal Ölçüler, Vaka İncelemesi
 
Description Information Technology (IT) outsourcing practices are increasing due to valuable strategic benefits such as cost savings, value-added activities, high quality systems, risk reduction, efficiency and competitiveness, compliance and security, and more. Today, managing the outsourcing relationship between client and vendor has become one of the significant issues to be considered for the sustainability of outsourcing interaction and the success of project outcomes. This study examines the importance of social interaction structure on project success and examines how relationship dynamics are realized between the client and vendor side through a case of “failed” IT outsourcing project. This case study puts forward the importance of IT outsourcing on project success with an interpretive analysis. In this regard, the study examines the IT outsourcing project participants’ needs, the communication dynamics and the social network model in terms of structural and tie properties; and sheds light on the hidden issues of failed IT outsourcing projects for practitioners and researchers.
Bilgi Teknolojileri (BT) dış kaynak kullanım faaliyetleri, maliyet tasarrufu, katma değerli faaliyetler, yüksek kaliteli sistemler, risk azaltma, verimlilik ve rekabet gücü, uyumluluk ve güvenlik gibi sağladığı değerli stratejik faydalar nedeniyle giderek artmaktadır. Günümüzde, müşteri ile sağlayıcı arasındaki dış kaynak ilişkisini yönetmek, dış kaynak etkileşiminin sürdürülebilirliği ve proje başarısı için göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu çalışma, sosyal etkileşim yapısının proje başarısındaki önemini ve “başarısız” bir IT dış kaynak projesi örneğinde müşteri ile satıcı arasındaki ilişki dinamiğinin nasıl gerçekleştiğini incelemektedir. Bu vaka incelemesi, BT dış kaynak kullanımı ilişkisinin proje başarısı üzerindeki önemini yorumlayıcı bir analizle ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma dış kaynak proje katılımcılarının ihtiyaçlarını, iletişim dinamiklerini ve sosyal ağ modelini yapısal ve bağ özellikleri bakımından incelemektedir; uygulayıcılar ve araştırmacılar için başarısız BT dış kaynak projelerinin gizli sorunlarına ışık tutmaktadır.
 
Publisher ALİ ÇAĞLAR ÇAKMAK
 
Date 2019-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1268
10.15295/bmij.v7i5.1268
 
Source Business & Management Studies: An International Journal; Vol. 7 No. 5 (2019): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL; 2052-2072
Business & Management Studies: An International Journal; Cilt 7 Sayı 5 (2019): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL; 2052-2072
2148-2586
10.15295/bmij.v7i5
 
Language eng
 
Relation http://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1268/1149
 
Rights Copyright (c) 2019 Business & Management Studies: An International Journal
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library