USING TED TALKS TO ENHANCE PRESENTATION SKILL FOR THE 1ST YEAR ENGLISH MAJORS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USING TED TALKS TO ENHANCE PRESENTATION SKILL FOR THE 1ST YEAR ENGLISH MAJORS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION
NÂNG CAO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG QUA TED TALKS
 
Creator Chuyên, Nguyễn Thị Hồng
Trà, Trần Thị Thu
Trang, Nguyễn Thị Hoàng
 
Subject
TED Talks; presentation skills; English major; students; presentation errors

TED Talks; kỹ năng thuyết trình; sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh; sinh viên tại TUE; lỗi thuyết trình.
 
Description Along with industrialization and modernization process in our country as well as globalization and international integration, presentation skills in general and English presentation skills in particular play a crucial part to perform effective communication activities. Presentation skill is considered one of the meaningful ways to express opinions and gain achievements in life, career and business. This paper aims to investigate the effectiveness of a new English presentation learning strategy - using TED Talks in teaching presentation at Thai Nguyen University of Education. This course framework adopts TED Talks as the useful materials in teaching and learning presentation. In the meantime, it aims to identify difficulties affecting the presentation skills of students and the outcome of using TED Talks to help students improve their presentation skills. The participants of the study are the first-year English majors at Thai Nguyen University of Education ranging from 18-19 years old. The study has collected the presentation errors that students have and suggested solutions to improve and enhance them by applying videos of Ted Talks. The findings of the study will be useful for first year English majors at Thai Nguyen University of Education in particular as well as for English majors in general.
Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, với chính sách đổi mới và chính sách mở, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, kỹ năng thuyết trình, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình tiếng Anh đóng một vai trò rất quan trọng. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả là một phần của giao tiếp. Tất cả các kỹ năng thuyết trình giúp định hướng quan điểm và giải thích về những thành tựu một cách có hiệu quả nhất. Đó là lý do tại sao kỹ năng thuyết trình đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, sự nghiệp và trong kinh doanh. Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra hiệu quả của việc sử dụng TED Talks như một công cụ học tập giúp học sinh năm nhất trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nâng cao kỹ năng thuyết trình tiếng Anh. Cách học tập này sử dụng các video của TED Talks làm tài liệu học tập để khuyến khích học sinh đạt được kết quả tốt hơn trong thuyết trình. Trong khi đó, nhằm tìm ra những khó khăn mà ảnh hưởng đến kỹ năng trình bày của học sinh và kết quả của việc sử dụng TED Talks để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thuyết trình. Đối tượng nghiên cứu là sinh viên năm nhất chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, trong cùng một nhóm tuổi 18-19 tuổi. Thông qua việc áp dụng phương pháp phân tích của sinh viên, nghiên cứu đã thu thập các lỗi thuyết trình mà sinh viên gặp phải và đề xuất các giải pháp để cải thiện các lỗi đó. Những phát hiện của nghiên cứu sẽ hữu ích cho sinh viên chuyên ngữ năm nhất tại Trường Đại học  Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nói riêng cũng như sinh viên chuyên ngành tiếng Anh nói chung.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1561
10.34238/tnu-jst.2020.03.1561
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 181 - 188
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 181 - 188
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1561/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library