DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN ENGLISH WRITING TEST AT A UNIVERSITY IN VIETNAM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN ENGLISH WRITING TEST AT A UNIVERSITY IN VIETNAM
XÂY DỰNG VÀ XÁC TRỊ ĐỀ THI VIẾT TIẾNG ANH CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
 
Creator Nghĩa, Nguyễn Xuân
 
Subject Language testing
test development; test validation; construct validity; scoring validity; writing ability

xây dựng đề thi; xác trị đề thi; độ giá trị cấu trúc; độ nhất quán đánh giá; năng lực viết
 
Description This study was conducted in an attempt to replace the writing component of an Olympic English test battery at a Vietnamese university. After the test was developed with reference to Bachman and Palmer’s test construction model, it was administered to 18 participants at the university. The scripts were then independently marked by two raters, and the scores were used as evidence to determine construct validity and scoring validity of the test and test procedures. The Pearson correlation test was employed to check internal consistency of the test and scoring consistency between the raters. Correlation coefficients R = 0.72 and R = 0.94 suggested that the two test tasks well reflected the writing ability construct defined in the test, and R = 0.43 indicated both an intersection and a discrimination in the content and difficulty level of the test tasks. Inter-rater reliability was recorded at a satisfactory level (R = 0.74), but this value could have been enhanced with more strict marking guidelines applied to problematic scripts.
Nghiên cứu này thực hiện nhằm mục đích thiết kế lại đề thi kỹ năng Viết trong bộ đề thi Olympic tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam. Đề thi sau khi thiết kế dựa trên mô hình xây dựng đề thi của Bachman và Palmer được tiến hành cho thi trên 18 sinh viên của trường đại học này. Bài viết sau đó được chấm bởi hai giám khảo độc lập; điểm số của các bài viết này được sử dụng để xác định độ giá trị cấu trúc và độ nhất quán đánh giá bài thi. Hệ số tương quan Pearson được sử dụng nhằm kiểm tra độ nhất quán trong nội tại bài thi và nhất quán trong việc đánh giá bài thi giữa hai giám khảo chấm thi. Hệ số tương quan đạt mức R = 0,72 và R = 0,94 cho thấy hai câu hỏi của đề thi đã phản ánh khá tốt khái niệm kỹ năng Viết được xác định trong đề. Đồng thời hệ số tương qua giữa hai câu hỏi đạt giá trị R = 0,43 cho thấy hai câu hỏi vừa có độ nhất quán vừa có độ phân hoá. Sự đồng thuận giữa hai giám khảo cũng đạt mức khá (R = 0,74), tuy nhiên để cải thiện hơn nữa giá trị này cần có quy trình hướng dẫn chặt chẽ hơn đối với các bài viết chưa đạt yêu cầu.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2706
10.34238/tnu-jst.2020.03.2706
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 143 - 151
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 143 - 151
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2706/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library