AGRICULTURAL ECONOMIC STRUCTURE TRANSFORMATION IN PHO YEN TOWN, THAI NGUYEN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title AGRICULTURAL ECONOMIC STRUCTURE TRANSFORMATION IN PHO YEN TOWN, THAI NGUYEN PROVINCE
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Dưỡng, Ngô Văn
Tâm, Nguyễn Văn
Hòa, Hà Thị
Hưởng, Trần Nho
 
Subject
Agricultural economic structure; agricultural economic structure transformation; crop economic structure; livestock economic structure; Pho Yen town
XHK
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; cơ cấu ngành trồng trọt; cơ cấu ngành chăn nuôi; thị xã Phổ Yên.
 
Description The study aimed to assess the situation and propose solutions for agricultural economic structure transformation in Pho Yen town, Thai Nguyen province. Descriptive statistical method, comparison method and SWOT analysis method were used. The results show that agricultural economic structure in Pho Yen town, Thai Nguyen province has transformed in a positive direction, gradually reducing the proportion of cultivation, increasing the proportion of livestock and service. Total investment capital for agriculture increased sharply, the capital in 2017 increased by 3.49% compared to 2016. In 2018, it increased by 82.78% compared to 2017. The study also proposed four groups of solutions to promote agricultural economic structure transformation in Pho Yen town, including: improving the quality of production planning; implementing effectively the land policy; completing mechanism and policy to encourage and support production development and restructuring agriculture; developing sustainably industry and supporting service to promote agricultural economic structure transformation.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích SWOT. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ. Tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp tăng mạnh, năm 2017 nguồn vốn tăng 3,49% so với năm 2016; năm 2018 mức tăng lên đến 82,78%. Nghiên cứu cũng đề xuất bốn nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phổ Yên, gồm: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; Thực hiện hiệu quả chính sách đất đai; Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển bền vững công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đô thị hóa.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2728
10.34238/tnu-jst.2020.03.2728
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 210 - 218
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 210 - 218
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2728/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library