USING DEBATE TECHNIQUE TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING RESPONSE FOR THE SECOND-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USING DEBATE TECHNIQUE TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING RESPONSE FOR THE SECOND-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRANH LUẬN ĐỂ NÂNG CAO PHẢN XẠ NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH NĂM THỨ HAI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Bắc, Vũ Đình
Hoàng, Dương Thị
 
Subject
debate technique; speaking; response; speaking response; the second – year English majors of Thai Nguyen University of Education

phương pháp tranh luận; nói; phản xạ; phản xạ nói; sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
 
Description English is a compulsory subject in Vietnam education system. Nevertheless, many Vietnamese students in general and the second-year English major students at Thai Nguyen University of Education in particular have some difficulties in learning English. Especially, in terms of speaking, although students have a large number of vocabularies and good grammatical structures, they cannot express their ideas to respond others’ opinions due to lacking of practicing speaking English regularly and having few opportunities for exercising English with foreigners at school campus. Therefore, the aim of the study is to evaluate the effectiveness of using debate method to help the students improve their speaking response. The participants of this study are 24 students of the second-year English majors. By observing the process of speaking lessons, the researcher found out the current situation of using debate technique in learning speaking, the helpfulness of using debate technique to improve sophomores’ English speaking response. There were two instruments used in the research, such as tests and checklist in order to collect more reliable and valid data for the study. The outcomes of the study will help second–year English majors at TNUE improve their English speaking response effectively as well as other English majors.
Tiếng Anh là môn học bắt buộc tại Việt Nam từ bậc tiểu học đến đại học. Tuy nhiên, nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên năm hai chuyên ngành tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nói riêng thường gặp khó khăn trong việc học nói tiếng Anh. Mặc dù sinh viên có kiến thức tốt về từ vựng và ngữ pháp, họ không thể bày tỏ ý kiến do thiếu thực hành thường xuyên cũng như cơ hội giao tiếp với người nước ngoài. Điều đó dẫn đến phản xạ nói của sinh viên bị hạn chế. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả việc sử dụng phương pháp tranh luận để giúp sinh viên cải thiện phản xạ nói. Đối tượng nghiên cứu là 24 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ hai tại Trường. Bằng cách quan sát các tiết học nói, tác giả đã tìm ra thực trạng việc sử dụng phương pháp tranh luận trong tiết học nói, hiệu quả của phương pháp tranh luận để cải thiện phản xạ nói cho sinh viên. Bài kiểm tra và bảng quan sát được sử dụng để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp các sinh viên năm thứ 2 và các sinh viên chuyên ngữ khác tại Trường cải thiện được phản xạ nói tiếng Anh một cách hiệu quả.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2846
10.34238/tnu-jst.2020.03.2846
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 203 - 209
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 203 - 209
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2846/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library