AN INVESTIGATION INTO STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES EMPLOYED BY THE FIRST-YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title AN INVESTIGATION INTO STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES EMPLOYED BY THE FIRST-YEAR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG
 
Creator Trang, Phạm Thị Thu
 
Subject XHK
vocabulary learning strategies; non-English major students; Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry; vocabulary learning; perceptions.

chiến lược học từ vựng; sinh viên không chuyên tiếng Anh; Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên; học từ vựng; nhận thức
 
Description This study investigated the first-year non-English major students’ perceptions on vocabulary learning strategies and the effects of these strategies on their vocabulary learning at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. The research method approach of the study was qualitative method with the main data collection instrument was a semi-structured interview. The major findings of the research showed that the students of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry were aware of the importance of vocabulary learning; they spent time on consolidating new words and improving retention. Most of them, on the other hand, thought that the strategies they used in discovering and consolidating words had positive effects on their lexical retaining; however, they did not systematically keep track of their learning. It is therefore essential for some implications and recommendations to be suggested for vocabulary learning.
Nghiên cứu này điều tra nhận thức của sinh viên năm nhất không chuyên tiếng Anh về việc sử dụng các chiến lược học từ vựng và ảnh hưởng của các chiến lược này đến việc học từ vựng của họ tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với các công cụ thu thập dữ liệu chính là phỏng vấn bán cấu trúc. Những phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy các sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học từ vựng; họ đã dành thời gian để củng cố các từ mới và cải thiện khả năng ghi nhớ. Mặt khác, hầu hết trong số họ nghĩ rằng các chiến lược mà họ sử dụng trong việc khám phá và củng cố từ vựng có tác động tích cực đến việc ghi nhớ từ vựng của họ; tuy nhiên, họ không duy trì một cách có hệ thống việc học của họ và bắt đầu học một cách tự nhiên. Do đó, thông qua kết quả nghiên cứu này, một số gợi ý và giải pháp được đã được đề xuất cho việc học từ vựng của sinh viên.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2625
10.34238/tnu-jst.2020.03.2625
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 168 - 173
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 168 - 173
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2625/pdf
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/2625/76
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/downloadSuppFile/2625/77
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library