TRAINING HISTORY TEACHERS AT PEDAGOGICAL UNIVERSITIES FROM THE ORIENTATION OF IMPROVING STUDENTS’ CAPACITY TO SATISFY THE NEW PROGRAM OF HIGH SCHOOL EDUCATION – A VIEW FROM THE EXPERIENCES OF THE REPUBLIC OF FRANCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TRAINING HISTORY TEACHERS AT PEDAGOGICAL UNIVERSITIES FROM THE ORIENTATION OF IMPROVING STUDENTS’ CAPACITY TO SATISFY THE NEW PROGRAM OF HIGH SCHOOL EDUCATION – A VIEW FROM THE EXPERIENCES OF THE REPUBLIC OF FRANCE
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - NHÌN TỪ KINH NGHIỆM NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP
 
Creator Hạnh, Hoàng Thị Mỹ
Ninh, Nguyễn Văn
 
Subject
capacity; teaching; training the history teachers; Viet Nam; the Republic of France.

năng lực; dạy học; đào tạo giáo viên Lịch sử; Việt Nam; nước Cộng hòa Pháp
 
Description Ministry of Education and Training is now performing the reform in high-school education. Rather than content-oriented approaches, this reform focuses on teaching approaches to develop learners’ capacities. In order to satisfy this reform, the issue of training teachers (including retraining) play the most decisive role. In such context, seeing and studying experiences of training teachers of advanced-education countries in the world, for instance the Republic of France, is meaningful in both scientific and practical values. Due to such requirements, this paper concentrates on resolving three issues: French historical teacher training model; Current model of teacher training in Vietnam; Some possibilities to apply in Vietnam from the experience of the Republic of France. The paper uses two main methods: the historical method and the logical method. In addition, the authors also use methods of analysis, comparison, and synthesis to clarify research issues.
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xúc tiến cải cách giáo dục phổ thông. Trọng tâm của cuộc cải cách giáo dục lần này là chuyển từ dạy học theo hướng tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực người học. Để đáp ứng cuộc cải cách này, vấn đề đào tạo giáo viên (kể cả đào tạo lại) giữ vai trò quyết định sự thành bại. Trong bối cảnh đó, việc học tập kinh nghiệm đào tạo giáo viên ở các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, trong đó có nước Cộng hòa Pháp, là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Xuất phát từ yêu cầu đó, bài viết này sẽ tập trung giải quyết 3 vấn đề: Mô hình đào tạo giáo viên lịch sử của Pháp; Mô hình đào tạo giáo viên của Việt Nam hiện nay; Một số khả năng vận dụng ở Việt Nam từ kinh nghiệm nước cộng hòa Pháp. Bài viết sử dụng hai phương pháp chính là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Ngoài ra, nhóm tác giả còn sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp để làm rõ vấn đề nghiên cứu.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2711
10.34238/tnu-jst.2020.03.2711
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 193 - 202
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 193 - 202
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2711/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library