DESIGNING AND ORGANISING STEM EDUCATION LEARNING ACTIVITIES FOR STUDENTS BASED ON THE ENVIRONMENTAL TOPIC IN THE TEXTBOOK ‘ENGLISH 10’

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DESIGNING AND ORGANISING STEM EDUCATION LEARNING ACTIVITIES FOR STUDENTS BASED ON THE ENVIRONMENTAL TOPIC IN THE TEXTBOOK ‘ENGLISH 10’
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM CHO HỌC SINH VỚI CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG, SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 10
 
Creator Tú, Phùng Thị Thanh
Huyền, Phạm Thị Thanh
 
Subject Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
STEM education; design and organization; teaching and learning English; textbook English 10; environmental topic
Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
giáo dục STEM; thiết kế và tổ chức; dạy-học tiếng Anh; sách giáo khoa Tiếng Anh 10; chủ đề môi trường.
 
Description STEM education learning activities have recently been introduced in many schools in Vietnam with numerous benefits. The current study focuses on the design and organization of STEM education learning activities through the environmental topic in English textbook grade 10. Whereby, students are provided with an English environment to improve not only language skills but also many other essential skills needed to succeed in the twenty-first century. One sample of the study included 15 students at 10th grade level in Luong Ngoc Quyen high school divided into 5 teams and 3 teachers. The quantitative method was employed in this action research. After the design and organization of the activities, feedback from teachers and students concerning same was collected via questionnaires and interviews. Based on the feedback, authors proposed some suggestions to improve the quality of the STEM education learning activities design and organization in an English classroom, aiming to improve the methodology for teaching and learning English thereby helping both teachers and students.
Hiện nay nhiều trường học ở Việt Nam triển khai hoạt động giáo dục STEM và đã mang lại nhiều hiệu quả. Nghiên cứu này tập trung vào việc thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM lồng ghép với hoạt động giảng dạy tiếng Anh lớp 10 với chủ đề môi trường. Qua đó, người học có một môi trường luyện tập tiếng Anh để cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ và nâng cao các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21. Đối tượng nghiên cứu gồm 15 học sinh lớp 10 và 03 giáo viên tiếng Anh trường THPT Lương Ngọc Quyến. Tác giả sử dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu hành động bao gồm khảo sát và phỏng vấn để thu thập dữ liệu. Sau khi thiết kế và tổ chức các hoạt động STEM lồng ghép với hoạt động giảng dạy tiếng Anh 10 với chủ đề môi trường, phản hồi của học sinh và giáo viên về việc thiết kế và tổ chức các hoạt động được thu thập. Dựa trên những phản hồi này, tác giả đưa ra những gợi ý nhằm cải thiện chất lượng thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong lớp học tiếng Anh từ đó nâng cao phương pháp dạy và học tiếng Anh cho cả thầy và trò.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2651
10.34238/tnu-jst.2020.03.2651
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 160 - 167
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 160 - 167
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2651/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library