USING TONGUE TWISTER TECHNIQUE TO IMPROVE ENGLISH PRONUNCIATION FOR THE FIRST-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USING TONGUE TWISTER TECHNIQUE TO IMPROVE ENGLISH PRONUNCIATION FOR THE FIRST-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION
SỬ DỤNG KỸ THUẬT TONGUE TWISTER ĐỂ NÂNG CAO KỸ NĂNG PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Bắc, Vũ Đình
Hạnh, Hoàng Thị Hồng
Hạnh, Đoàn Mỹ
 
Subject
tongue twister; pronunciation skills; pronunciation analysis; first – year English major; Thai Nguyen University of Education

tongue twister; kỹ năng phát âm; phân tích phát âm; sinh viên chuyên ngữ năm nhất; trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
 
Description Currently, English has been used as an international language by people all over the world. In Vietnam, English is taught from primary schools or even from kindergarten to university; however, there are numerous Vietnamese students still find it is hard to speak English well. Especially, many Vietnamese first-year English majors often feel confused in pronouncing because of some inappropriate approaches or techniques. Thus, the aim of this study is to find out the result of using the tongue twister technique to help students improve their pronunciation. The participants of this study are first-year English major students at Thai Nguyen University of Education. Through the application of the student's practical approaches, the study found out the current state of using tongue twisters technique in learning pronunciation and the effectiveness of using tongue twister technique to enhance students’ pronunciation skills at Thai Nguyen University of Education. Classroom observation checklist, pre-test and post-test were employed as data collection instrument with the purpose of achieving data for the study. The findings of the study will be useful for both teachers and students’ English speaking teaching and learning at Thai Nguyen University of Education in particular as well as all of the universities in general.
Hiện nay, mọi người sử dụng Tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế. Ở Việt Nam, tiếng Anh được dạy từ tiểu học hoặc thậm chí từ mẫu giáo đến đại học; tuy nhiên, có một số lượng lớn sinh viên Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc nói tiếng Anh một cách trôi chảy. Đặc biệt, nhiều sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh năm thứ nhất ở Việt Nam thường cảm thấy bối rối khi phát âm do cách tiếp cận hoặc phương pháp không phù hợp. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là tìm ra kết quả của việc sử dụng kỹ thuật tongue twister để giúp sinh viên cải thiện phát âm. Đối tượng tham gia nghiên cứu này là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Thông qua việc áp dụng các phương pháp tiếp cận thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra thực trạng sử dụng phương pháp tongue twister trong việc học phát âm, hiệu quả của việc sử dụng phương pháp tongue twister để nâng cao kỹ năng phát âm của sinh viên tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Phiếu theo dõi lớp học trong tiết học nói, bài kiểm tra đầu, cuối được dùng làm công cụ thu thập số liệu cho nghiên cứu. Những phát hiện của nghiên cứu hy vọng sẽ hữu ích trong việc dạy và học kỹ năng nói cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nói riêng cũng như tất cả các trường đại học nói chung.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2788
10.34238/tnu-jst.2020.03.2788
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 189 - 192
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 189 - 192
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2788/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library