Artist and his Art that Comes from Afar... Gérard de Nerval and his "Journey to the Orient" (1850-1851)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Artist and his Art that Comes from Afar... Gérard de Nerval and his "Journey to the Orient" (1850-1851)
L’Artiste et son art qui vient de loin... Gérard de Nerval et son "Voyage en Orient" (1850-1851)
Artysta i jego sztuka zrodzona z dawna/w oddali... Gérard de Nerval i jego "Podróż na Wschód" (1850-1851)
 
Creator Sosień, Barbara
 
Subject Artist
sculptor
Temple of Jerusalem
King Solomon and Queen of Sheba
Bible
pursuance of the absolute
loneliness
price of genius
Artysta
rzeźbiarz
świątynia jerozolimska
król Salomon i królowa Saby
Biblia
dążenie do absolutu
samotność
cena geniuszu
 
Description In the third and last part of Voyage en Orient 1850-1851, entitled L’Histoire de la Reine de Saba et de Soliman, prince des génies (The History of the Queen of Sheba and Soliman, prince of the geniuses), Gérard de Nerval creates a figure of Adoniram, the brilliant sculptor and architect of the Temple of Jerusalem, in the service of King Solomon. The half-biblical, half-legendary Adoniram is a mysterious, independent artist who is inconceivable to create under the dictates of any authority and power. His art reflects the pursuit of the absolute and the creation of great works that undermine all the principles of mimicism and categories of rationality. Loneliness, despair and suffering are not so much the price of genius as the testimony of one of the stigmata of the romantic artist.
W trzeciej i ostatniej części Voyage en Orient (Podróż na Wschód, 1850-1851), zatytułowanej L’Histoire de la Reine de Saba et de Soliman, prince des génies (Historia królowej Saby i Solimana, księcia geniuszy), Gérard de Nerval tworzy postać Adonirama, genialnego rzeźbiarza i architekta świątyni jerozolimskiej, w służbie króla Salomona. Na poły biblijny, na poły legendarny Adoniram to artysta tajemniczy, niezależny, nieskłonny do tworzenia pod dyktat żadnego autorytetu i żadnej władzy: jego sztuka odzwierciedla dążenie do absolutu i tworzenia dzieł wielkich, podważających wszelkie zasady mimetyzmu i kategorie racjonalności. Samotność, rozpacz i cierpienie są nie tyle ceną geniuszu, ile jego probierzem, jednym ze stygmatów artysty romantycznego.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4131
10.18778/1505-9065.13.10
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; No. 13 (2018); 99-113
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; Nr 13 (2018): Art, artiste, artisan au XIXe siècle; 99-113
2449-8831
1505-9065
 
Language fra
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4131/3578
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library