The Performing Arts According to the Romantics. Stendhal, Gautier, Nerval as Music Critics

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Performing Arts According to the Romantics. Stendhal, Gautier, Nerval as Music Critics
Les arts du spectacle selon les romantiques. Stendhal, Gautier, Nerval critiques musicaux
Sztuki sceniczne według romantyków. Stendhal, Gautier, Nerval – krytycy muzyczni
 
Creator Opiela-Mrozik, Anna
 
Subject Stendhal
Gautier
Nerval
music criticism
artist
singing
Stendhal
Gautier
Nerval
krytyka muzyczna
artysta
śpiew
 
Description This article is the review of some critical articles of Stendhal, Gautier and Nerval which contain reports of operas, ballets and instrumental music concerts. The aim of this comparative analysis is to define the individual concepts of music and artist. The critics make their own ideal of music through the descriptions of the librettos, scenography and the abilities of the performers. The Stendhal’s remarks from Notes d’un Dilettante resulted from the idea of the modern beauty whereas the Gautier’s articles collected in Histoire de l’art dramatique… show the poet who is sensitive to the visual aspect of a performance and the critic who is open to the newness and dreaming of the harmony in art. Instead, in the Nerval’s press columns are visible the admiration for the music of the past age as well as the interest in the innovative schemes and the idea of the synthetic work which heralds the future art.
Artykuł zawiera przegląd wybranych artykułów krytycznych Stendhala, Gautiera i Nervala, obejmujących sprawozdania z przedstawień operowych i baletowych oraz koncertów muzyki instrumentalnej. Celem analizy porównawczej jest określenie indywidualnych koncepcji muzyki i artysty. Poprzez opisy librett, zdolności wykonawców czy scenografii krytycy tworzą własny ideał sztuki. Uwagi Stendhala z Notatek Dyletanta wynikają z koncepcji nowoczesnego piękna. Artykuły Gautiera zebrane w Historii sztuki dramatycznej… znamionują poetę wrażliwego na wizualną stronę przedstawienia oraz krytyka otwartego na nowości i marzącego o harmonii w sztuce. W felietonach prasowych Nervala widoczny jest podziw dla muzyki epok minionych z jednoczesnym zainteresowaniem nowatorskimi pomysłami i ideą dzieła syntetycznego, która zwiastuje sztukę przyszłości.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4128
10.18778/1505-9065.13.07
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; No. 13 (2018); 63-74
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; Nr 13 (2018): Art, artiste, artisan au XIXe siècle; 63-74
2449-8831
1505-9065
 
Language fra
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4128/3575
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library