"Each Mind is a Mason": the Royal Art and the Idea of Universal Religion in 19th Century French Literature

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title "Each Mind is a Mason": the Royal Art and the Idea of Universal Religion in 19th Century French Literature
« Chaque esprit est maçon » : l’Art Royal et l’idée de religion universelle dans la littérature française du XIXe siècle
"Każdy duch jest murarzem": Sztuka królewska i idea religii uniwersalnej w literaturze francuskiej XIX wieku
 
Creator Szymański, Tomasz
 
Subject Royal Art
Freemasonry
19th century
France
universal religion
Sztuka królewska
wolnomularstwo
XIX wiek
Francja
religia uniwersalna
 
Description Masonic Royal Art, combining science and philosophy with spiritual research and moral improvement, radiates throughout the whole 19th century, which is the successor of both rationalist Enlightenment thought and 18th century illuminism. One of the key ideas of Freemasonry is the “Religion in which all Men agree” mentioned in Anderson’s Constitutions. The idea of a universal religion, referring to a primal revelation or taking the form of natural religion, has numerous variations in the 19th century, formed in contact with romantic literature (Madame de Staël), social utopias (Saint-Simonianism) or humanitarianism (Pierre Leroux). The aim of the article is to show the role played in this process by Freemasons and the influence they have exerted on other authors reflection on religion.
Wolnomularska Sztuka królewska, łącząca naukę i filozofię z poszukiwaniem duchowym i moralnym doskonaleniem, promieniuje na cały XIX wiek, który jest spadkobiercą zarówno racjonalistycznej myśli oświeceniowej jak i XVIII-wiecznego iluminizmu. Jedną zaś z kluczowych dla wolnomularstwa idei jest „religia co do której wszyscy są zgodni”, o której mówią Konstytucje Andersona. Idea religii uniwersalnej, już to odwołująca się do pierwotnego objawienia już to przyjmująca postać religii naturalnej, posiada liczne odmiany w XIX wieku, które kształtują się w zetknięciu z literaturą romantyczną (Pani de Staël), utopiami społecznymi (saint-simonizm) czy humanitaryzmem (Pierre Leroux). Artykuł ma na celu przedstawienie roli odegranej w tym procesie przez wolnomularzy oraz oddźwięku jaki ich twórczość znalazła w refleksji innych autorów na temat religii.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4124
10.18778/1505-9065.13.03
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; No. 13 (2018); 19-31
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica; Nr 13 (2018): Art, artiste, artisan au XIXe siècle; 19-31
2449-8831
1505-9065
 
Language fra
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/romanica/article/view/4124/3571
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library