TEACHING VIETNAMESE COMPARATIVE IDIOMS FOR FOREIGNERS IN THE APPROACH OF COGNITIVE LINGUISTICS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TEACHING VIETNAMESE COMPARATIVE IDIOMS FOR FOREIGNERS IN THE APPROACH OF COGNITIVE LINGUISTICS
GIẢNG DẠY THÀNH NGỮ SO SÁNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN
 
Creator Hằng, Nguyễn Thị Bích
 
Subject linguistics
Cognitive linguistics; idioms; teaching Vietnamese; foreigners; comparative idioms

Ngôn ngữ học tri nhận; thành ngữ; dạy tiếng Việt; người nước ngoài; thành ngữ so sánh.
 
Description In recent years, teaching Vietnamese for foreigners has gained remarkable breakthroughs. However, teaching Vietnamese idioms, especially comparative idioms, as a foreign language, has not been paid due attention. The reason is that teaching idiom is considered a quite difficult category in which learners mainly learn by memorizing and learning by heart. The article uses comparative method as well as data processing to research into the teaching Vietnamese comparative idioms for foreigners in the approach of cognitive linguistics, namely through conceptual metaphors, helping learners understand the meaning, grasp the structure and apply it into specific situations.
Tuy việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài những năm gần đây đã có sự phát triển khá mạnh, nhưng việc dạy thành ngữ tiếng Việt như một ngoại ngữ, đặc biệt là thành ngữ so sánh vẫn chưa được quan tâm đúng mức bởi lẽ dạy thành ngữ vốn được xem là một phạm trù khá khó, người học chủ yếu học theo kiểu ghi nhớ và thuộc lòng. Bài báo sử dụng phương pháp so sánh và thu thập, xử lý dữ liệu để nghiên cứu việc dạy thành ngữ so sánh tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận, cụ thể là thông qua các ẩn dụ ý niệm giúp người học có thể hiểu được ý nghĩa, nắm vững cấu trúc cũng như vận dụng nó vào những tình huống cụ thể.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor Ha Noi University

 
Date 2020-03-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2656
10.34238/tnu-jst.2020.03.2656
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 123 - 132
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 123 - 132
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2656/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library