STATUS AND WASTE TREATMENT TECHNOLOGY IN KHAC NIEM RICE NOODLE VILLAGE, BAC NINH PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title STATUS AND WASTE TREATMENT TECHNOLOGY IN KHAC NIEM RICE NOODLE VILLAGE, BAC NINH PROVINCE
THỰC TRẠNG VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI LÀNG MỲ GẠO KHẮC NIỆM, TỈNH BẮC NINH
 
Creator Oanh, Phạm Thị Tố
 
Subject
waste water; rice noodle production; traditional village; Khac Niem; Bac Ninh.

nước thải; sản xuất phở; làng truyền thống; Khắc Niệm; Bắc Ninh.
 
Description Khac Niem rice noodle village in Bac Ninh province operates spontaneously with small-scale, backward, manual production equipment, narrow production ground, therefore environmental pollution in this village has reached an alarming level, seriously affecting on the environment and community health. Waste water for producing noodle has the pollution concentration exceeding the permitted standard many times, especially BOD, COD, SS, Nitrogen, phosphorus and pathogenic microorganisms....  Methods are used such as: survey method, statistics, analysis and synthesis, expert method, method of laboratory analysis. pH is in the range of 5.1-7; DO is from 1.3 to 3.2 mg/l; BOD5 exceed the permitted standards 1.57-4.31 times and SS 4.6 times and coliforms 4.2-4.4 times. Distributed waste water treatment system is a new solution for organic wastewater treatment with scale of less than 1000m3/day and night, with the advantage of high treatment efficiency, adapting to fluctuations in flow, no power consumption is required if the treatment area is at an appropriate slope, environmentally friendly treatment technology, waste water is treated by microorganisms in the waste water or through natural processes without chemicals and especially require simple operation and maintenance and at a very low cost.
Làng mỳ Khắc Niệm ở tỉnh Bắc Ninh hoạt động tự phát với quy mô nhỏ, lạc hậu, thiết bị sản xuất thủ công, mặt bằng sản xuất hẹp, do đó ô nhiễm môi trường ở làng này đã đến mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nước thải để sản xuất mì có nồng độ ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt là BOD, COD, SS, Nitơ, phốt pho và vi sinh vật gây bệnh .... Phương pháp được sử dụng như: phương pháp khảo sát, thống kê, phân tích và tổng hợp, phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích phòng thí nghiệm. pH nằm trong khoảng 5,1-7; DO là từ 1,3 đến 3,2 mg/ l; BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép 1,57-4,31 lần và SS 4,6 lần và coliforms 4,2-4,4 lần. Hệ thống xử lý nước thải phân tán là một giải pháp mới cho xử lý nước thải hữu cơ với quy mô dưới 1000m3 / ngày và đêm, với ưu điểm là hiệu quả xử lý cao, thích ứng với biến động của dòng chảy, không cần tiêu thụ điện nếu khu vực xử lý ở độ dốc thích hợp, công nghệ xử lý thân thiện với môi trường, nước thải được xử lý bởi các vi sinh vật trong nước thải hoặc thông qua các quá trình tự nhiên không có hóa chất và đặc biệt yêu cầu vận hành và bảo trì đơn giản và với chi phí rất thấp.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-02-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2714
10.34238/tnu-jst.2020.02.2714
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 104-110
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 104-110
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2714/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library