AN INVESTIGATION INTO FACTORS CAUSING STUDENTS’ POOR RESULTS IN APTIS E-EXAM AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title AN INVESTIGATION INTO FACTORS CAUSING STUDENTS’ POOR RESULTS IN APTIS E-EXAM AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, THAI NGUYEN UNIVERSITY
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ THẤP CỦA SINH VIÊN KHI THAM DỰ KỲ THI APTIS TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
 
Creator Trang, Lê Thị Thu
 
Subject
Testing and assessmen; factor; investigation; students’ poor results; Aptis e-exam.

Kiểm tra và đánh giá; các yếu tố; điều tra; kết quả thấp của sinh viên; kỳ thi Aptis.
 
Description E-exams have been extremely popular and introduced to meet the requirement of both candidates and educational providers. Established by British Council, Aptis is an e-exam which requires students to address at the test venue and perform with computers connected to the Internet. Although Aptis has just been applied for several years, a wide range of institutions across Vietnam has chosen this form of assessment as a learning outcome regulation and School of Foreign Languages, Thai Nguyen University (hereafter called SFL, TNU) is not an exception. However, there is a higher rate of students failing this e-exam compared to paper-based exams. Hence, this research is conducted to explore factors causing SFL – TNU English majored students’ failure and students’ attitudes towards Aptis e-exam. Qualitative and quantitative methods are mixed to analyse data of this research project. The findings show that nervousness, preparation, use of technology, personal problem and test difficulty are main factors causing students’ poor results. It is expected that the results of this paper would contribute to the improvement of the assessment form at SFL - TNU.
Những kỳ thi qua mạng Internet dường như đã quá phổ biến và được giới thiệu để đáp ứng nhu cầu của người tham dự và các nhà cung cấp giáo dục. Kỳ thi Aptis do Hội đồng Anh thành lập, yêu cầu thí sinh phải có mặt tại điểm thi và thực hiện bài thi trên máy tính có kết nối Internet. Mặc dù Aptis mới chỉ được áp dụng tại Việt Nam trong vài năm gần đây, đã có nhiều đơn vị lựa chọn hình thức thi này để làm chuẩn đầu ra cho sinh viên và Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Nghiên cứu này được thực hiện để tìm ra các yếu tố khiến sinh viên tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên nhận được kết quả thấp và suy nghĩ của sinh viên đối với kỳ thi Aptis. Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính được sử dụng cho bài nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố khiến cho sinh viên không đạt kết quả mong muốn khi tham gia kỳ thi Aptis bao gồm sự lo lắng, quá trình ôn thi, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, vấn đề về mắt, vấn đề cá nhân và độ khó của bài thi. Tác giả kỳ vọng rằng kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2607
10.34238/tnu-jst.2020.03.2607
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 117 - 122
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 117 - 122
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2607/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library