MANAGEMENT OF WASTE WATER TO VERMICELLI PRODUCTION IN DONG THO VILLAGE, THAI BINH, VIETNAMT PROTECTION FOR DONG THO VILLAGE IN THAI BINH PROVINCE, VIETNAM

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MANAGEMENT OF WASTE WATER TO VERMICELLI PRODUCTION IN DONG THO VILLAGE, THAI BINH, VIETNAMT PROTECTION FOR DONG THO VILLAGE IN THAI BINH PROVINCE, VIETNAM
QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MIẾN TẠI LÀNG NGHỀ ĐÔNG THỌ, THÁI BÌNH, VIỆT NAM
 
Creator Oanh, Phạm Thị Tố
 
Subject
pollution; village; discharge; waste water; Thai Binh.

Ô nhiễm; làng mạc; xả thải; nước thải; Thái Bình.
 
Description Dong Tho is a commune of Thai Binh City in Thai Binh province, Vietnam. The major occupation is the production of vermicelli which is made from edible canna. The pollution characteristic of Dong Tho commune is the waste water originated from production process. Water pollution is indicated by the indicators such as TSS, COD, BOD5 are many times higher than the (QCVN 40: 2011/ BTNMT). Specifically, TSS is 5.8 times higher, COD is 1.70 times higher and BOD5is 3.28 times higher than the permitted standards. Acidic  pH in waste water only reached 5.3. Interview of local people also important base to assess poluttion level. Methods are used such as methods of collecting and synthesizing data, investigation and fieldwork, analytical methods in the laboratory, statistical methods, data processing, mapping method. With the current pollution situation in Dong Tho vermicelli village, the research proposes some management solutions and techniques of biological waste water treatment. The biological treatment is suitable for local conditions and feasibility, helps to manage, prevent, and reduce environmental pollution of the waste water originated from production process, improve the environment of the village. 
Đông Thọ là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Với nghề phụ chủ yếu là sản xuất miến dong. Đặc trưng ô nhiễm của Đông Thọ là nước thải sản xuất. Các chỉ tiêu ô nhiễm như TSS, COD, BOD5 đều cao hơn tiêu chuẩn QCVN 40: 2011/ BTNMT. Đặc biệt, TSS cao hơn 5,8 lần, COD cao hơn 1,7 lần và BOD cao hơn 3,28 lần tiêu chuẩn cho phép. pH chỉ đạt 5,3. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm dựa trên cả phỏng vấn người dân. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là thu thu thập, tổng hợp số liệu; điều tra, khảo sát thực địa; phân tích trong phòng thí nghiệm; thống kê, xử lý số liệu; bản đồ.Với thực trạng ô nhiễm hiện nay tại làng nghề sản xuất miến Đông Thọ, đồng thời nhận thức của người dân địa phương cũng như chính quyền địa phương, nghiên cứu này nhằm đưa ra một số giải pháp trong quản lý và công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học. Xử lý sinh học là biện pháp phù hợp đặc điểm ô nhiễm tại khu vực nghiên cứu, có tính khả thi cao nhằm hỗ trợ trong quản lý, phòng ngừa và giảm ô nhiễm môi trường của nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, cải thiện môi trường làng nghề.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-02-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2699
10.34238/tnu-jst.2020.02.2699
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 99-103
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 99-103
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2699/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library