THOROUGHLY GRASPING THE UNION BETWEEN THE SCIENCE AND REVOLUTION OF DIALECTICAL MATERIALISM FOR STUDENTS OF PEOPLE'S PUBLIC SECURITY SCHOOLS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THOROUGHLY GRASPING THE UNION BETWEEN THE SCIENCE AND REVOLUTION OF DIALECTICAL MATERIALISM FOR STUDENTS OF PEOPLE'S PUBLIC SECURITY SCHOOLS
QUÁN TRIỆT SỰ THỐNG NHẤT GIỮA TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH CÁCH MẠNG CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN
 
Creator Hoa, Đặng Thị Thúy
 
Subject Triết học
People's Public Security; students; dialectical materialism; science; revolution

Công an nhân dân; học viên; phép biện chứng duy vật; khoa học; cách mạng.
 
Description Dialectical materialism is the unity of science and revolution. Accordingly, the higher the scientific feature of the dialectical materialism, the more radical and profound the revolution of the doctrine; the more revolutionary that the dialectic materialism is shown, the more the theory will continue to supplement, develop, truly reflect in a right, objective and scientific way about the movement and development of the world. Students of People's Public Police schools are required to acquire and be imbued with dialectical materialism in its scientific and revolutionary nature. Based on dialectical materialism, analytical method and synthesized method, the author focused on clarifying the unity of science and revolution of dialectical materialism. Thereby, the author proposes some basic solutions so that officers and lecturers of People's Public Security implement orientations to foster dialectical materialism to create the foundation of world outlook and methodology of People's Police students.
Phép biện chứng duy vật mang trong mình sự thống nhất của tính khoa học và tính cách mạng. Theo đó, tính khoa học của phép biện chứng duy vật càng cao thì tính cách mạng của học thuyết càng triệt để, sâu sắc; tính cách mạng của phép biện chứng duy vật càng được thể hiện thì càng giúp cho học thuyết được tiếp tục bổ sung, phát triển, thực sự phản ánh một cách đúng đắn, khách quan, khoa học sự vận động, phát triển của thế giới. Đối với học viên các trường Công an nhân dân đòi hỏi phải tiếp thu và thấm nhuần phép biện chứng duy vật, trước hết ở tính khoa học và tính cách mạng của nó. Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp phân tích, tổng hợp, tác giả đi sâu làm rõ sự thống nhất của tính khoa học và tính cách mạng trong phép biện chứng duy vật. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để cán bộ, giảng viên các trường Công an nhân dân từng bước thực hiện các định hướng nhằm bồi dưỡng phép biện chứng duy vật, tạo cơ sở hình thành nền tảng thế giới quan, phương pháp luận của học viên Công an nhân dân.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2548
10.34238/tnu-jst.2020.03.2548
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 111 - 116
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 111 - 116
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2548/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library