EXPOSURE ASSESSMENT OF BTEX COMPOUNDS AMONG SAFEGUARDS IN UNDERGROUND PARKING GARAGES IN HIGH BUILDINGS IN HANOI

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EXPOSURE ASSESSMENT OF BTEX COMPOUNDS AMONG SAFEGUARDS IN UNDERGROUND PARKING GARAGES IN HIGH BUILDINGS IN HANOI
ĐÁNH GIÁ PHƠI NHIỄM HỢP CHẤT BTEX ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI TẦNG HẦM ĐỖ XE Ở CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG HÀ NỘI
 
Creator Hà, Võ Thị Lệ
Hương, Nguyễn Thu
Hằng, Nguyễn Thị Thu
Hiền, Nguyễn Thị Thu
Dũng, Nghiêm Trung
Yoneda, Minoru
 
Subject
Health risk assessment; BTEX; Underground Parking; Exposure; Hanoi.

Đánh giá rủi ro sức khỏe; BTEX, đỗ xe tầng hầm; phơi nhiễm; Hà Nội.
 
Description Multi – storey parking structures have potentially high concentrations of benzene (B), toluene (T), ethyl benzene (E) and xylene (X),  as known BTEXs, which could have adverse effects on human health  This study aims to estimate BTEX levels and sources and to assess the occupational health risk for safeguards in underground parking garages in high buildings in Hanoi. 27 samples were conducted using active diffusion monitors and analyzed by a GC/FID device. Health risk assessment was conducted using chronic daily intake (CDI) and slope factor (SF). Benzene, toluene and xylene were detected in all selected parking lots. In contrast, those of ethyl benzene were not detected. The mean concentrations were 16.99 µg/m3, 200.36 µg/m3 and 625.22 µg/m3 for benzene, toluene and xylene, respectively. Petroleum vapor and vehicle emission were two main sources to contribute to BTEX compounds. Non- carcinogenic risks from toluene and xylene were low when values of hazard quotient (HQ) were lower than 1. Benzene showed upper-bound lifetime cancer risks that exceeded the US. EPA benchmark of one per million, exposing the moderate risk.
Hệ thống đỗ xe nhiều tầng có khả năng phát sinh các chất có nồng độ cao BTEX ( Benzene (B), Toluene (T), Ethyl benzene (E) và Xylene (X)), là những chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Mục đích của nghiên cứu này là xác định nồng độ BTEX, nguồn phát sinh và đánh giá rủi ro sức khỏe đối những người bảo vệ làm việc tại các bãi đỗ xe hầm tại một số tòa nhà cao tầng Hà Nội. 27 mẫu khí được lấy chủ động và phân tích bằng GC/FID. Mô hình đánh giá rủi ro sức khỏe được sử dụng dựa trên liều lượng hấp thụ hàng ngày (CDI) và hệ số ung thư (SF). Benenze, Toluene, Xylene đã được phát hiện tại các hệ thống đỗ xe tầng hầm được khảo sát, loại trừ Ethyl Benenze. Nồng độ trung bình được phát hiện là 16,99 µg/m3, 200,36 µg/m3 and 625,22 µg/m3 đối với B, T và X, tương ứng. Phát thải từ xăng dầu và khí thải động cơ là hai nguồn chính đóng góp vào phát sinh BTEX. Rủi ro không ung thư đối với Toluene và Xylene là thấp do HQ <1. Rủi ro ung thư đối với Benzene là trung bình do hệ số ung thư trọn đời vượt qua giá trị ngưỡng của EPA (10-6).
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-02-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2692
10.34238/tnu-jst.2020.02.2692
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 91-98
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 91-98
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2692/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library