MODELING OF ELECTROMAGNETIC FORCE WITH A MAGNETIC VECTOR POTENTIAL FORMULATION VIA A SUBPROBLEM FINITE ELEMENT METHOD

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MODELING OF ELECTROMAGNETIC FORCE WITH A MAGNETIC VECTOR POTENTIAL FORMULATION VIA A SUBPROBLEM FINITE ELEMENT METHOD
MÔ HÌNH HOÁ CỦA LỰC ĐIỆN TỪ VỚI CÔNG THỨC TỪ THẾ VÉC TƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÀI TOÁN NHỎ
 
Creator Vương, Đặng Quốc
 
Subject Kỹ thuật điện; máy điện
Electromagnetic force; leakage magnetic flux density; finite element method; magnetodynamics; subproblem finite element method; magnetic vector potential formulation.

Lực điện từ; mật độ từ cảm tản; phương pháp phần tử hữu hạn; bài toán từ động; phương pháp miền nhỏ hữu hạn; công thức từ thế véc tơ.
 
Description The aim of this study is  based on a subproblem finite element method with a magnetic vector potential formulation to anaylize electromagnetic forces due to the distribution of leakge magnetic flux densities  in air gaps and electric current denisities in coils that are somewhat difficult to apply directly a finite element method as some studied conducting regions are very small in comparison with overall of the whole studied domain. The method is herein presented for coupling problems in several steps: A problem invloved with simplified models (stranded inductors) is first solved. The next problem consisting of one or two conductive regions can be added to improve errors from previous subproblems. All the steps are independently solve with different meshes and geometries, which facilitates meshing and reduces calculation time for each subproblem.
Mục đích của nghiên cứu này được dựa trên phương pháp miền nhỏ hữu hạn với công thức véc tơ từ thế để phân tích lực điện từ tạo ra bởi sự phân bố của mật độ từ cảm tản trong khe hở không khí và mật độ dòng điện trong các cuộn dây, cái mà khó có thể thực hiện trực tiếp bằng phương pháp phần tử hữu hạn, khi mà một số vùng dẫn nghiên cứu có kích thước rất nhỏ so với toàn bộ miền nghiên cứu. Phương pháp bài toán nhỏ được áp dụng ở đây để liên kết các bài toán theo một vài  bước: Một bài toán với mô hình đơn giản (các cuộn dây) được giải trước. Bài toán tiếp theo bao gồm một hoặc nhiều miền dẫn từ được đưa vào để hiệu chỉnh sai số do bài toán trước đó gây ra. Tất cả các bước đều được giải độc lập trong lưới và miền hình học khác nhau, điều này tạo thuận lợi cho việc chia lưới cũng như tăng tốc độ tính toán của mỗi một bài toán nhỏ.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-02-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2620
10.34238/tnu-jst.2020.02.2620
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 71-75
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 71-75
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2620/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library