DEVELOPING THE SKILL OF TAKING NOTES FOR ENGLISH MAJORS THROUGH LISTENING TO ENGLISH NEWS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DEVELOPING THE SKILL OF TAKING NOTES FOR ENGLISH MAJORS THROUGH LISTENING TO ENGLISH NEWS
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GHI CHÚ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THÔNG QUA NGHE TIN TỨC TIẾNG ANH
 
Creator Nam, Nguyễn Danh
Yến, Trần Thị
Lệ, Trần Nhật
 
Subject Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)
listening; note taking skill; note taking strategies; listening performance; English news

nghe; kỹ năng ghi chú; chiến lược ghi chú; khả năng nghe; tin tức tiếng Anh
 
Description Note-taking skill plays an important role when listening to English. The aim of this study is to investigate the impact of listening to English news on the skill of taking notes of English majors at Thai Nguyen University of Education. 20 students were chosen randomly, 10 of them were put in the experimental group and the others in the control group. The experimental group was introduced some methods of taking notes while listening to English news. The researcher asked them to listen to English news every day and use these methods to take notes. The data of the study were analyzed and compared between the two groups. The findings of this study indicate that the experimental group is better than the control group in both note-taking skill and listening test scores. This demonstrates that listening to English news has a significant positive impact on English majors’ note-taking skill and listening performance. After the experiment, a questionnaire was delivered to the experimental group to collect students’ feedback on the new method.
Kỹ năng ghi chú đóng vai trò quan trọng khi nghe tiếng Anh. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát tác động của việc nghe tin tức tiếng Anh lên kỹ năng ghi chú của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. 20 sinh viên được chọn ngẫu nhiên, 10 trong số đó được đưa vào nhóm thực nghiệm và 10 sinh viên còn lại nằm trong nhóm đối chứng. Nhóm thực nghiệm được giới thiệu một số phương pháp ghi chú trong khi nghe tin tức tiếng Anh và được yêu cầu nghe tin tức tiếng Anh mỗi ngày đồng thời sử dụng các phương pháp ghi chú. Kết quả nghiên cứu được phân tích và so sánh giữa hai nhóm chỉ ra rằng nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng ở cả kỹ năng ghi chú và điểm kiểm tra nghe. Điều này chứng tỏ việc nghe tin tức bằng tiếng Anh có tác động tích cực đáng kể đến kỹ năng ghi chú của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh cũng như khả năng nghe của họ. Sau thực nghiệm, một bảng câu hỏi đã được tiến hành trên nhóm thực nghiệm để thu thập phản hồi của sinh viên về phương pháp mới.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2589
10.34238/tnu-jst.2020.03.2589
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 102 - 110
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 102 - 110
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2589/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library