POTENTIAL OF AGRI-TOURISM IN VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title POTENTIAL OF AGRI-TOURISM IN VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE
TIỀM NĂNG DU LỊCH NÔNG NGHIỆP HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
 
Creator Thi, Nguyễn Quang
Tuyển, Hà Văn
Linh, Nguyễn Thùy
Việt, Dương Hồng
Anh, Trần Thị Mai
 
Subject
Agri-tourism; ecotourism; potential; Vo Nhai; Thai Nguyen

Du lịch nông nghiệp; du lịch sinh thái; tiềm năng; Võ Nhai; Thái Nguyên
 
Description Agri-tourism has been popular in many different countries such as Japan and Taiwan, and this tourism industry has significantly contributed to those economies. In Vietnam, this kind of tourism has recently introduced over the past decades and performed well in Mekong delta and Highlands. This study aimed to assess the potential of agri-tourism and suggest feasible solutions applying to Vo Nhai district, Thai Nguyen province. The study employed different methods to collect and analyse data such as semi-structured survey, secondary data collection and statistical comparisons. Also, this research looked at challenges and advantages from which solutions and strategy can be draw from. Agri-tourism is a new type of tourism and will be the focus of local governments in Vo Nhai district. As the district has many farming practices, natural and cultural heritages and if well-planned, the district will attract more investors and tourism business to improve the local economy.
Du lịch nông nghiệp đã được nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan,...triển khai rất hiệu quả, ở Việt Nam du lịch nông nghiệp phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên. Nghiên cứu này được triển khai nhằm đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông nghiệp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp điều tra số liệu, tài liệu thứ cấp, phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc, phương pháp điền dã, phương pháp thống kê, phân tích, so sánh tổng hợp, để đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp của huyện Võ Nhai. Đồng thời nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra những khó khăn, thuận lợi, từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp huyện Võ Nhai trong thời gian tới. Du lịch nông nghiệp là lựa chọn mới, một hướng đi mới của nhiều địa phương trong thời gian tới, để áp dụng có hiệu quả phát triển ngành Du lịch nông nghiệp thì huyện Võ Nhai cần thiết phải mở rộng điều tra phân tích xây dựng đề án cụ thể về phát triển du lịch nông nghiệp, có như vậy thì việc triển khai thực hiện mới tranh thủ được sự điều tiết ngân sách của trung ương, của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời mới thu hút được nhiều nguồn đầu tư, xã hội hóa của doanh nghiệp, sự đồng thuận và nhận thức được sâu sắc khi tham gia phát triển du lịch nông nghiệp của người trên địa bàn toàn huyện.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-03-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2496
10.34238/tnu-jst.2020.03.2496
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 133 - 142
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 133 - 142
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2496/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library