SOLVABILITY OF THE NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS USING THE GREEN FUNCTION

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SOLVABILITY OF THE NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS USING THE GREEN FUNCTION
TÍNH GIẢI ĐƯỢC CỦA BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN SỬ DỤNG HÀM GREEN
 
Creator Quy, Ngô Thị Kim
 
Subject
Green function; boundary value problem; nonlinear; existence; uniqueness of solution.

Hàm Green, bài toán giá trị biên, phi tuyến, tồn tại duy nhất nghiệm
 
Description The Green function has wide applications in the study of boundary value problems. In particular, the Green function is an important tool to show the existence and uniqueness of problems. In this paper, we study solvability of nonlinear boundary problems using the Green function. Differently from other authors, we reduce the problem to an operator equation for the right-hand side function. Consider this function in a specified bounded domain, we prove the contraction of the operator. This guarantees the existence and uniqueness of a solution of the problem.
Hàm Green có ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu các bài toán giá trị biên. Đặc biệt, hàm Green là công cụ quan trọng để chỉ ra sự tồn tại và duy nhất nghiệm của các bài toán. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tính giải được của bài toán biên phi tuyến đối với phương trình vi phân có sử dụng hàm Green. Khác với cách tiếp cận của các tác giả khác, chúng tôi đưa bài toán ban đầu về phương trình toán tử đối với hàm vế phải. Xét hàm này trong miền bị chặn xác định, với một số điều kiện dễ kiểm tra chứng tỏ rằng toán tử này có tính chất co. Điều này bảo đảm bài toán gốc có nghiệm duy nhất.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2020-02-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2581
10.34238/tnu-jst.2020.02.2581
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 76-81
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 76-81
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2581/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library