A STUDY ON THE USE OF CARBON QUANTUM DOTS ON hCG IMMUNE ANALYSIS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A STUDY ON THE USE OF CARBON QUANTUM DOTS ON hCG IMMUNE ANALYSIS
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON TRONG PHÂN TÍCH hCG
 
Creator Dũng, Mai Xuân
Quỳnh, Nguyễn Thị
Tạ, Thạo Văn
 
Subject
Carbon quantum dots; human chorionic gonadotropin; antigen; immunoassay; photoluminescence.

chấm lượng tử carbon; human chorionic gonadotropin; kháng nguyên; miễn dịch; huỳnh quang.
 
Description Quantum dot – antibody conjugations are of potential materials for diverse bioanalysis, diagnosis and medical treatment applications. Herein, we present the synthesis of human chorionic gonadotropin (hCG) – carbon quantum dot (CQD) conjugate and its application in immune analysis of hCG antigen. By comparing with the standard analysis procedure, it has been revealed that hCG-CQD conjugation can be used for the analysis of hCG antigen with a detection limit of about ng/ml.
Gắn chấm lượng tử (QDs) vào kháng thể để tạo thành vật liệu liên hợp kết hợp được tính đặc hiệu của kháng thể và tính chất huỳnh quang của QDs có tiềm năng ứng dụng lớn trong phân tích sinh hóa, chuẩn đoán và điều trị. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu gắn chấm lượng tử carbon (CQD) vào kháng thể human chorionic gonadotropin (hCG) và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu liên hợp thu được (hCG-CQD) trong phân tích kháng nguyên hCG bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. So sánh kết quả phân tích trên 20 mẫu nghiên cứu với kit chuẩn cho thấy hCG-CQD có thể được sử dụng để phân tích hCG với giới hạn phát hiện cỡ ng/ml.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor
Nghiên cứu này được tài trợ từ nguồn kinh phí đề tài cấp Bộ, kinh phí KHCN của Trường ĐHSP Hà Nội 2 cho đề tài mã số: B.2018-SP2-13
 
Date 2020-02-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2576
10.34238/tnu-jst.2020.02.2576
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 58-64
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; T. 225, S. 02 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 58-64
2615-9562
1859-2171
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2576/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library