Офіційні веб-сайти університетів: пошук балансу між суспільними і приватними цілями

Communications and Communicative Technologies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Офіційні веб-сайти університетів: пошук балансу між суспільними і приватними цілями
Official university websites: finding the balance between social and private goals
Официальные веб-сайты университетов: поиск баланса между общественными и личными целями
 
Creator Bakhmetieva, A.
 
Description Дану розвідку присвячено вивченню практик вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО) у представленні на веб-сайтах основних інформаційних блоків, що формують загальне уявлення про виш, його історію, місію, цінності та презентують освітні, наукові та інші можливості для майбутнього студента. Констатуючи виключну залежність фінансової стабільності українських університетів від обсягів набору студентів, у цьому дослідженні доведено, що вербальний та візуальний контент сайтів не акцентує увагу на основних мотиваторах для вступників, на яких наголошують соціологічні дослідження. Незважаючи на прагматизм сучасної молоді та домінування утилітарних запитів від суспільства щодо кінцевих результатів вищої освіти, згідно з соціологічними опитуваннями, зберігається й попит на гарну репутацію і престиж ЗВО, його високий рейтинг. У ході дослідження визначено, наскільки корелюються основні вітчизняні рейтинги університетів із результатами вибору абітурієнтів (зібрані дані за 2018 р.).Зіставлення даних Google Аналітики університетських веб-сайтів та статистики офіційних акаунтів у соціальних мережах протягом абітурієнтської кампанії свідчить, що саме сайти є основним джерелом інформації для вступників при виборі пріоритетного фаху та університету. Емпіричний матеріал для аналізу контенту збирався на офіційних веб-сайтах десяти найпопулярніших у вступників ЗВО України. Проаналізовано інформаційні блоки, які представляють історію, об’єктивні характеристики університетів, місію, рейтинги, кар’єрні можливості, особистісний розвиток і самореалізацію. Також розглянуто приклади візуалізації інформації на сайтах, здебільшого фотографії, в тому числі й панорамні. Для кожного інформаційного блоку запропоновано такі способи подання контенту, які зроблять його цікавим і легким для сприйняття молодою людиною, підсилять мотиваційні акценти, дозволять майбутньому студентові побачити себе в центрі освітнього простору.
This research is devoted to studying of the practices of domestic higher education institutions in submitting the main information blocks on official websites, which form a General idea of the University, its history, mission, values and present educational, scientific and other opportunities for the future student. Stating the exclusive dependence of the financial stability of Ukrainian universities on the volume of student recruitment, this study proves that the verbal and visual content of sites does not contain the main motivators that are determined by sociological research. Despite the pragmatism of modern youth and the dominance of utilitarian demands of society regarding the final results of higher education, according to sociological surveys, there is still a demand for a good reputation and prestige of the higher education institution, its high rating. In the course of the study, it was determined how correlated the main domestic University rankings are with the selection results of the applicants (data for 2018 were collected).Comparison of Google Analytics data of University websites and statistics of the official social media accounts during the applicant campaign shows that these sites are the main source of information for applicants when choosing a priority specialty and University. Empirical material for the content analysis was collected on the official websites of the ten most popular universities in Ukraine. Information blocks that represent the history, objective characteristics of universities, mission, ratings, career opportunities, personal development and self-realization are analyzed. Examples of visualization of information on websites, mainly photos, including panoramic ones, are also considered. For each information block, we offer such ways of presenting content that will make it interesting and easy for young people to understand, strengthen motivational accents, and allow future students to see themselves in the center of the educational space.
Данное исследование посвящено изучению практик украинских университетов в подаче на официальных веб-сайтах основных информационных блоков, которые формируют общее представление о вузе, его истории, миссии, ценностях и презентуют образовательные, научные и другие возможности для будущего студента. Констатируя исключительную зависимость финансовой стабильности отечественной высшей школы от объемов набора студентов, в данном исследовании доказано, что вербальный и визуальный контент сайтов не содержит главных мотиваторов молодежи, которые определены социологическими исследованиями. Несмотря на прагматизм и доминирование утилитарных запросов общества относительно конечных результатов высшего образования, согласно социологическим опросам, сохраняется и спрос на хорошую репутацию и престиж университета, его высокий рейтинг. В ходе исследования определено, насколько коррелируются основные украинские рейтинги университетов с результатами выбора абитуриентов (собраны данные за 2018 г.).Эмпирический материал для анализа контента собирался на официальных веб-сайтах десяти университетов Украины, самых популярных у абитуриентов. Проанализированы информационные блоки, которые представляют историю, объективные характеристики институций, миссию, рейтинги, карьерные возможности, личное развитие и самореализацию. Также рассмотрены примеры визуализации информации на сайтах, в основном фотографии, в том числе и панорамные. Для каждого информационного блока предложены такие способы представления контента, которые сделают его интересным и легким для восприятия, усилят мотивационные акценты, позволят будущему студенту увидеть себя в центре образовательного процесса.
 
Publisher Oles Honchar Dnipro National University
 
Date 2020-02-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/158
10.15421/292001
 
Source Communications and Communicative Technologies; № 20 (2020): Communications and Communicative Technologies; 5-12
Communications and Communicative Technologies; № 20 (2020): Communications and Communicative Technologies; 5-12
Communications and Communicative Technologies; № 20 (2020): Communications and Communicative Technologies; 5-12
2617-1821
2617-1813
10.15421/29200101
 
Language ukr
 
Relation https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/158/165
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library