A CASE STUDY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION: SMALL TALK AT DIFFERENT STAGES OF RELATIONSHIP BETWEEN A VIETNAMESE AND AN AMERICAN

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A CASE STUDY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION: SMALL TALK AT DIFFERENT STAGES OF RELATIONSHIP BETWEEN A VIETNAMESE AND AN AMERICAN
NGHIÊN CỨU GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA: ĐẶC ĐIỂM HỘI THOẠI NGẮN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM VÀ MỘT NGƯỜI MỸ
 
Creator Hoài, Hoàng Thị Thu
Linh, Nguyễn Thùy
Hà, Nguyễn Thị Hồng
 
Subject Linguistics; Intercultural communication
Linguistics; intercultural communication; small talk; culture; relationship.

Ngôn ngữ học; giao tiếp liên văn hóa; chuyện trò; văn hóa; mối quan hệ.
 
Description In the trend of integration today, Vietnamese people have more opportunities to contact, mingle and work with English speakers. This leads to the fact that equipping university students with sufficient language knowledge and skills is crucial. In Vietnam nowadays, there have been a lot of studies on enhancing teaching methodology to help language students meet the standard required by MOET; however, social and cultural aspects have not been paid enough attention. This study aims at investigating three main features: degree of directness, formality and politeness, of an intercultural communication study “Small talk between an American and a Vietnamese”. It is designed as a case study to examine communication between individuals of different cultures: how communication evolves and its relationship with personal and cultural factors. The results of the study have consolidated the theories existing so far: when people of different cultures reach different stages of personal relationships, their language changes.
Trong xu hướng hội nhập hiện nay, công dân Việt Nam có cơ hội tiếp xúc, giao thiệp xã hội và làm việc với những người nói tiếng Anh. Điều này dẫn tới việc trang bị cho sinh viên đại học ở Việt Nam các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cần thiết là cực kì quan trọng. Ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều các nghiên cứu về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nhằm giúp người học đạt được chuẩn đầu ra về ngôn ngữ đặt ra bởi bộ Giáo dục và Đào tạo; tuy nhiên, các khía cạnh văn hóa xã hội của ngôn ngữ chưa được quan tâm nhiều. Nghiên cứu này là một nghiên cứu trường hợp trong lĩnh vực giao tiếp liên văn hóa tiến hành nhằm tìm hiểu ba đặc điểm: Mức độ riêng tư, mức độ trang trọng và mức độ trực tiếp trong giao tiếp xã hội của một cá nhân người Mỹ và người Việt Nam. Nghiên cứu này tìm hiểu giao thiệp giữa các cá nhân thuộc các nền văn hóa khác nhau: Sự phát triển của giao tiếp và mối quan hệ của nó với các yếu tố cá nhân và văn hóa. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định lại các lý thuyết về giao tiếp liên văn hóa: Khi mối quan hệ giữa các cá nhân thuộc các nền văn hóa khác nhau phát triển đến từng giai đoạn nhất định thì ngôn ngữ của họ cũng thay đổi theo.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2019-08-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1782
10.34238/tnu-jst.2020.03.1782
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 26 - 32
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 26 - 32
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1782/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library