A MULTIMODAL DISCOURSE ANALYSIS OF FAST FOOD ADVERTISEMENTS IN ENGLISH

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A MULTIMODAL DISCOURSE ANALYSIS OF FAST FOOD ADVERTISEMENTS IN ENGLISH
PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA PHƯƠNG THỨC NHỮNG QUẢNG CÁO ĐỒ ĂN NHANH BẰNG TIẾNG ANH
 
Creator Du, Nguyễn Trọng
Yến, Dương Hồng
Phượng, Nguyễn Thị
 
Subject
Advertisement; fast food; verbal and non-verbal elements; multimodal discourse analysis; communicative mode.

Quảng cáo; thức ăn nhanh; yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; phân tích diễn ngôn đa phương thức; phương thức giao tiếp.
 
Description Online advertisement is one of the various kinds of media advertisement which unavoidably surrounds people’s life these days. This paper presents the major findings of a recent study aiming at figuring out which verbal and non-verbal elements have been used in fast food ads in English and how effective they are on the consumption of the audience. The study drew on the Multimodal Interactional discourse analysis (Norris, 2004) as both theoretical and analytical framework. Two video ads of two well-known fast food chains in the world (Kentucky Fried Chicken andMcDonald’s) were analyzed. The findings of the study reveal that apart from language, there are many other communicative modes influencing people to consume fast food products such as proxemics, posture, gesture, gaze, head movement, music, print, and layout. Each mode weighs differently in the ads and has certain effects in persuading ad viewers.
Quảng cáo trực tuyến là một trong số những loại hình quảng cáo truyền thông mà con người thường xuyên tiếp xúc trong thời đại hiện nay. Mục đích của bài báo là tìm ra các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ đã được sử dụng trong quảng cáo thức ăn nhanh bằng tiếng Anh và tác dụng thuyết phục của chúng đối với việc tiêu thụ sản phẩm của người xem. Nghiên cứu này  áp dụng mô hình phân tích diễn ngôn đa phương thức (Norris, 2004)  làm cơ sở lý thuyết và đường hướng phân tích. Qua phân tích hai video quảng cáo của hai chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới (Kentucky Fried Chicken và McDonald), kết quả của nghiên cứu cho thấy ngoài ngôn ngữ, còn có nhiều phương thức giao tiếp khác ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản phẩm thức ăn nhanh như khoảng cách không gian, tư thế, cử chỉ, ánh mắt, chuyển động đầu, âm nhạc, in ấn và bố cục. Mức độ ảnh hưởng của mỗi phương thức trong từng quảng cáo là khác nhau và có tác dụng nhất định trong việc thuyết phục người xem.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2019-08-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1322
10.34238/tnu-jst.2020.03.1322
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 11 - 18
TNU Journal of Science and Technology; T. 225, S. 03 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 11 - 18
2615-9562
2734-9098
 
Language eng
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1322/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library