Development and Operation Result of Japanese Accent Perception Test Based on E-learning System

Acta Linguistica Asiatica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Development and Operation Result of Japanese Accent Perception Test Based on E-learning System
Razvoj in obdelava rezultatov testa zaznavanja japonskega besednega naglasa, ki temelji na sistemu e-učenja
 
Creator KIM, Yu Young
 
Subject e-learning
online test
Tokyo word accent
Japanese word accent exercises
Japanese word accent teaching
e-učenje
spletni test
tokijski besedni naglas
vaje japonskega besednega naglasa
poučevanje japonskega besednega naglasa
 
Description Main purpose of this study is to find and build a model of Japanese accent perception practice at Japanese lessons in regular classrooms and those based on utilization of network and multimedia. Until now, Japanese phonetic researchers and teachers had to spend a disproportionate amount of time and effort to conduct experiments or test, and to develop the means to process resulting data of the experiments conducted. With the proposed [AJ-phonetic Test] system, accent tests are conducted online. In this respect, Japanese learners can take part in the phonetics experiment in a time and location convenient to them. Also, researchers and teachers can work on the obtained data by using the database available. Moreover, AJ-phonetic test feedbacks provide not only test results but also a more comprehensive data analysis. Results of the 12-year operation of AJ-phonetic test in Korea proved to have a positive effect on students as well as teachers. This paper present general guidelines necessary to conduct the AJ-phonetic test. Firstly, in case of Korean learners of Japanese, a separate set of words accentless pitch and those with accent pitch is needed because the two sets present different difficulty levels for a learner. Secondly, as the number of moras in a word affects the difficulty, we introduced dummy words, which proved successful in controling the level of difficulty and increasing learning effect. Besides, dummy words worked well as a substitute for low tone (frequency) long words as well for long words in general. Thirdly, since there are only few cases with a distinctive long-short opposition in Korean, Korean learners of Japanese have difficulties recognizing accents in words with special moras. Such words therefore need special attention. Finally, the ability of Korean learners of Japanese to recognize accent in Japanese words differs based of the learners’ native dialects. Best results were obtained by learners from the Jeonla-do region, followed by those from Gyeongsang-do region, while learners from Seoul had most difficulties in recognizing the accent. From all the above findings we conclude that Japanese accent education is highly necessary, and that in the process of education, both Japanese accent characteristics as well as learners’ native dialects should be considered.
Glavni namen študije je oblikovati model za utrjevanje zaznavanja japonskega besednega naglasa pri vajah japonščine v klasičnih učilnicah kot tudi v učilnicah, ki temeljijo na uporabi spleta in multimedijev. Do zdaj so morali raziskovalci in učitelji japonske fonetike porabiti nesorazmerno veliko časa in truda za izvedbo in analizo takšnih raziskav ter da so razvili programe za obdelavo rezultatov. S predlaganim sistemom, t.i. AJ-fonetičnim testom, je naglasne teste mogoče izvajati preko spleta. V tem pogledu lahko japonski učenci sodelujejo v fonetičnem poskusu v času in na kraju, ki jim ustreza. Prav tako lahko raziskovalci in učitelji dostopajo do pridobljene baze podatkov. Povratne informacije iz baze AJ-fonetičnega testa ne vsebujejo samo golih rezultatov temveč tudi celovito analizo podatkov. Rezultati 12-letnega izvajanja AJ-fonetičnega testa v Koreji imajo pozitivni učinek tako na študente kot tudi učitelje. V tem prispevku so predstavljene splošne smernice, potrebne za izvedbo AJ-fonetičnega preizkusa. Kot prvo je za korejske učence japonskega jezika potrebna ločena obravnava besed brez naglasnega mesta in tistih z naglasnim mestom, saj ta dva sklopa predstavljata različne stopnje zahtevnosti učenca. Drugič, ker dolžina moraičnih enot vpliva na težavnost prepoznavanja besednega naglasa, smo uvedli tudi brezpomenske besede, ki so se izkazale za uspešne pri nadzorovanju stopnje zahtevnosti in povečanju učnega učinka. Poleg tega so brezpomenske besede delovale kot nadomestek za dolge besede izrazito nizkih tonov (frekvenc) ter za besede s strukturno zahtevnejšimi moraičnimi enotami. Tretjič, ker je v korejščini le nekaj izrazitih primerov z opozicijo dolg-kratek glas, imajo korejski učenci japonščine težave pri prepoznavanju naglasa v besedah, ki vsebujejo posebne moraične enote. Takšne besede zato potrebujejo posebno pozornost. Nenazadnje se sposobnost korejskih japonskih učencev, da prepoznajo naglas v japonskih besedah, razlikuje tudi glede njihovo materno narečje. Najboljše rezultate so dosegali učenci iz regije Jeonla-do, sledijo jim tisti iz regije Gyeongsang-do, medtem ko so imeli učenci iz Seula največ težav pri prepoznavanju japonskega besednega naglasa. Iz vseh zgornjih ugotovitev sklepamo, da je potreba po utrjevanju znanja o japosnekm besednem naglasu zelo visoka ter da je v procesu izobraževanja potrebno upoštevati tako japonske naglasne značilnosti kot tudi materno narečje učencev.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakultete / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/epub+zip
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8854
10.4312/ala.10.1.56-86
 
Source Acta Linguistica Asiatica; Vol 10 No 1 (2020); 67-86
Acta Linguistica Asiatica; L. 10 Št. 1 (2020); 67-86
2232-3317
10.4312/ala.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8854/8922
https://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/8854/8923
 
Rights Copyright (c) 2020 Yu Young KIM
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library