Aplicació de les metodologies àgils al procés d'ensenyament-aprenentatge universitari

Revista d'Innovació Docent Universitària

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Aplicació de les metodologies àgils al procés d'ensenyament-aprenentatge universitari
Application of Agile Methodologies to the university teaching-learning process
Aplicación de las Metodologías Ágiles al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
 
Creator Martín Gómez, Sonia
 
Subject Innovació; Metodologies àgils; Sprints; Scrum; Kanban; Trello
Innovation; Agile Methodologies; Sprints; Scrum; Kanban; Trello
Innovación; Metodologías Agiles; Sprints; Scrum; Kanban; Trello
 
Description Aquesta proposta d'innovació docent té com a objectiu el de dinamitzar i apropar al món empresarial l'ensenyament  en l'assignatura de sis crèdits Gestió i organització d'Empreses II, cursada en el quart semestre dels diferents graus que s'ofereixen a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Pablo-CEU, de forma que l'alumne participi de forma més activa del que fins ara venia fent i s'impliqui en la solució dels problemes d'empreses reals plantejats a l'aula. Amb aquesta finalitat s'utilizaran metodologies àgils i innovacions tecnològiques, que permetin aplicar de forma pràctica l'aprenentatge basat en projectes (APB).Per a la seva implementació es proposa la resolució d'un cas de producció per tallers, mitjançant la formació d'equips àgils, utilitzant Scrum i Kanban, fent servir per al darrer, l'aplicació Trello. L'enfoc iteratiu i incremental d'aquesta metodologia permetrà que l'alumne conegui de forma senzilla i pràctica conceptes que creixen en quant a la seva complexitat, segons es va evolucionant en la resolució del mateix.Per a l'assignatura en qüestió, el desenvolupament de la solució es farà en cinc iteracions o sprints, afegint a cada iteració nous resultats d'aprenentatge, que permetin aconseguir les competències marcades en la matèria.
This proposal of teaching innovation aims to boost and bring to the business world the teaching in the subject Business Management and Organization II, taken in the fourth semester of the different degrees offered by the Faculty of Economic Sciences, so that the student participates more actively than he has been doing until now and get involved in solving the problems of real companies in the classroom. To this end, agile methodologies and technological innovations will be used, which will allow the practical application of Project-based Learning (APB).For its implementation, the resolution of a production case by workshops is proposed, through the formation of agile teams, using Scrum and Kanban, using the Trello application for the latter. The iterative and incremental approach of this methodology will allow the student to know in a simple and practical way concepts that grow in terms of complexity, as it evolves in its resolution.For the subject in question, the development of the solution will be carried out in five iterations or sprints, adding in each iteration new learning results, which allow to achieve the competences marked in the subject.
Esta propuesta de innovación docente tiene como objetivo dinamizar y acercar al mundo empresarial la enseñanza en la asignatura de seis créditos Gestión y Organización de Empresas II, cursada en el cuarto semestre de los distintos grados ofertados por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Pablo-CEU, de tal forma que el alumno participe de forma más activa de lo que se venía haciendo hasta ahora y se involucre en la solución de los problemas de empresas reales planteados en el aula. Con este fin se utilizarán metodologías ágiles e innovaciones tecnológicas, que permitan aplicar de forma práctica el Aprendizaje basado en Proyectos (APB).Para su implementación se propone la resolución de un caso de producción por talleres, mediante la formación de equipos ágiles, utilizando Scrum y Kanban, empleando para este último la aplicación Trello. El enfoque iterativo e incremental de esta metodología permitirá que el alumno conozca de forma sencilla y práctica conceptos que crecen en cuanto a su complejidad, según se va evolucionando en la resolución del mismo.Para la asignatura en cuestión, el desarrollo de la solución se realizará en cinco iteraciones o sprints, añadiendo en cada iteración nuevos resultados de aprendizaje, que permitan conseguir las competencias marcadas en la materia.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.7
10.1344/RIDU2020.12.7
 
Source Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 62-73
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 62-73
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 62-73
2013-2298
2014-1319
 
Language spa
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.7/30809
/*ref*/<p class="Texto">Business Agility Corporation (BAC) (2018) Primer BACómetro sobre adopción Agile en España. Recuperado de: <a href="http://businessagilitycorp.com/">http://businessagilitycorp.com/</a></p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">CA Technologies (2019). Informe Accelerating Velocity and Customer Value with Agile and DevOps, CA Tecnologies Enterprise.</p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Díaz, M., Del Dago S. (2008) Educación a Distancia en el Nivel Superior: Un Análisis sobre las Prácticas de Evaluación de los Aprendizajes. <em>Anales del Encuentro Internacional BTM 2008: Educación, Formación y Nuevas Tecnologías</em>. Punta del Este, Uruguay.</p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Díez Álvarez, M. (s.f.). Metodologías ágiles para PYMES. Recuperado de: <a href="https://resources.esmartia.com/blog/metodologia-agile-pymes">https://resources.esmartia.com/blog/metodologia-agile-pymes</a>.</p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Heys, B. (2011) Branching for Scrum. Recuperado de: <a href="https://blogs.msdn.microsoft.com/billheys/2011/01/18/branching-for-scrum/">https://blogs.msdn.microsoft.com/billheys/2011/01/18/branching-for-scrum/</a></p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Larmer, J., Mergendoller, J.R. (2010) Seven essentials for project-based learning. <em>Educational Leadership</em>, 68(1), pp. 34-37.</p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Paulk, M. (2002) <em>Agile Methodologies and Process Discipline</em>. Carnegie Mellon University.</p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Project Management Institute (PMI) (2017) Informe Pulse of the Profession. Recuperado de: <a href="https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf">https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf</a></p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Schwaber, K. (2004) <em>Agile project management with Scrum</em>. Microsoft Press.</p><p class="Texto"> </p><p class="Texto">Tippelt, R., Lindemann, H. (2001) <em>El método de proyectos. </em>Ministerio de Educación. El Salvador, München, Berlin. Recuperado el 20 de enero de 2011 de: <a href="http://www.halinco.de/html/doces/Metproy-APREMAT092001.pdf">http://www.halinco.de/html/doces/Metproy-APREMAT092001.pdf</a>.</p>
 
Rights Copyright (c) 2020 Revista d'Innovació Docent Universitària
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library