Deconstrucció i reflexió (auto)biogràfica des d’una experiència docent a l’assignatura de Rol i identitat del Treball Social

Revista d'Innovació Docent Universitària

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Deconstrucció i reflexió (auto)biogràfica des d’una experiència docent a l’assignatura de Rol i identitat del Treball Social
Deconstrucción y reflexión (auto)biográfica desde una experiencia docente en la asignatura de Rol e identidad del Trabajo Social
(Auto) biographical reflection and deconstruction in the context of the teaching-learning process developed in the course Role and Identity in Social Work
 
Creator Sangrà Boladeres, Toni
López Rodríguez, Jose Antonio
Iannitelli Musculo, Silvia
Alemany Monleon, Rosa Maria
 
Subject Autobiografia; Deconstrucció epistemològica; Treball Social; Aprenentatge autònom; Aprenentatge col·laboratiu
Autobiografía; Deconstrucción epistemológica; Trabajo Social; Aprendizaje autónomo; Aprendizaje colaborativo
Autobiography; Epistemological deconstruction; Social Work; Autonomous learning; Collaborative learning
 
Description El text que presentem està relacionat amb l’experiència educativa i d’aprendre que anem desenvolupant en una assignatura obligatòria de quart curs del Grau de Treball Social anomenada Rol i identitat del Treball Social. Des del punt de vista pedagògic convidem a l’estudiant a reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge a partir de la deconstrucció de la seva autobiografia. Com a professors procurem acostar-nos a l’ensenyança amb metodologies educatives fomentin un aprenentatge heteràrquic entre estudiants i docents basat en el respecte dels sabers acadèmics i de la vida quotidiana. Pensem, que en l’actual context social i educatiu, els docents tenim el repte d’obrir les possibilitats pedagògiques a través d’altres formats de transmissió del coneixement en l’ensenyament del Treball Social, i així fomentar i estimular en els estudiants la participació (com a subjectes proactius), el pensament complex, l’acció transformadora i la transdisciplinarietat dels sabers.Aquesta proposta també s’emmarca en un projecte d’innovació docent que pretén reorientar la transmissió del coneixement a partir d’estratègies narratives. La incorporació d’aquesta experiència en el projecte comporta un aprenentatge col·lectiu i co-construït amb altres assignatures i professors que permeten ampliar les perspectives epistemològiques i les expectatives d’aprenentatge sobre les que partim.En aquest sentit, aquest article té l’objectiu de fonamentar, explicar i reflexionar al voltant del context de l’experiència, i alhora valorar la metodologia aplicada i les accions que s’han portat a terme a partir dels resultats obtinguts.
El texto que presentamos está relacionado con la experiencia educativa y de aprendizaje que venimos desarrollando en la asignatura obligatoria de cuarto curso del Grado de Trabajo Social llamada Rol e identidad del Trabajo Social. Desde el punto de vista pedagógico invitamos al estudiante a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje a partir de la deconstrucción de su autobiografía. Como profesores procuramos acercarnos a la enseñanza con metodologías educativas que fomenten un aprendizaje heterárquico entre estudiantes y docentes basándonos en el respeto de los saberes académicos y de la vida cotidiana. Pensamos, que en el actual contexto social y educativo, los docentes tenemos el reto de abrir las posibilidades pedagógicas a través de otros formatos de transmisión del conocimiento en la enseñanza del Trabajo Social, para así fomentar y estimular en los estudiantes la participación (como sujetos proactivas), el pensamiento complejo, la acción transformadora y la transdisciplinariedad de los saberes.Esta propuesta también forma parte de un proyecto de innovación docente que pretende reorientar la transmisión del conocimiento a partir de estrategias narrativas. La incorporación de esta experiencia en el proyecto conlleva un aprendizaje colectivo y co-construido con otras asignaturas y profesores que permiten ampliar las perspectivas epistemológicas y las expectativas de aprendizaje de las que partimos.En este sentido, este artículo tiene el objetivo de fomentar, explicar y reflexionar en torno al contexto de la experiencia, y al mismo tiempo valorar la metodología aplicada y las acciones que se han llevado a cabo a partir de los resultados obtenidos.
In the following paper we present the teaching-learning experience developed in the fourth year of the degree in Social Work in the compulsory course Role and Identity in Social Work. From the pedagogical point of view, we invite our students to reflect on their own learning process through the deconstruction of their autobiography. We focus on methodologies that promote and encourage a heterarchical learning process between students and teachers based on the respect for academic knowledge and everyday life. We believe that in the current social and educational context, teachers have the challenge to open pedagogical possibilities to other formats of transmission of knowledge in the teaching of Social Work, thus encouraging and stimulating student participation (as proactive subjects), complex thinking, transformative action and the transdisciplinarity of knowledge.This proposal is also part of a teaching innovation project that aims to reorient the transmission of knowledge based on narrative strategies. The incorporation of this reflective approach into the project translates into a collective and co-built learning experience which involves other subjects and teachers, thus allowing us to expand the epistemological perspectives and learning expectations.In this sense, this article aims to explain and reflect on this teaching-learning experience, and, at the same time, assess the methodology that has been used and the actions that have been carried out based on the results.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor Programa de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA)
Programa de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA)
Programa de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA)
 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.1
10.1344/RIDU2020.12.1
 
Source Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 1-14
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 1-14
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 1-14
2013-2298
2014-1319
 
Language cat
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.1/30793
/*ref*/<p>Anderson, H. (1999) <em>Conversación, lenguaje y posibilidades :un enfoque postmoderno de la terapia</em>. <em>Biblioteca de psicología y psicoanálisis</em>. Amorrortu, Buenos Aires.</p><p> </p><p>Arendt, H. (2005) <em>La condición humana</em>. Paidós Surcos, Barcelona.</p><p> </p><p>Arfuch, L. (2007) <em>El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea</em>. (2ªed.). Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.</p><p> </p><p>Claval, P. (1991) <em>Els mites fundadors de les ciències socials</em>. Herder, Barcelona.</p><p> </p><p>Delors, J. (1996) Los cuatro pilares de la educación. A: <em>La educación encierra un tesoro</em>. Santillana/UNESCO, Madrid</p><p> </p><p>Denzin, N. (1989) <em>Interpretive Biography</em>. Sage Publications, London.</p><p> </p><p>Foucault, M., Frost, E.C. (1968). <em>Las Palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas</em>. Siglo XXI, México, D.F. </p><p> </p><p>Gil Cantero, F. (1997) Educación y narrativa: la práctica de la autobiografía en la educación. <em>Teoría de la educación</em>, 9, pp. 115-136.</p><p> </p><p>Husserl, E., Muñoz, J., Mas, S. (1990) <em>La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental: una introducción a la filosofía fenomenología</em>. Crítica, Barcelona.</p><p> </p><p>Marina, J.A. (2012) <em>La inteligencia ejecutiva</em>. Ariel, Barcelona.</p><p> </p><p>Maturana, H.R. (2003) <em>E</em><em>l sentido de lo humano.</em> J.C. Saez editores, Santiago de Chile.</p><p> </p><p>Morin, E. (2003) <em>Educar en la era planetaria.</em> Gedisa, Barcelona.</p><p> </p><p>Olney, J. (1991) Algunas versiones de la memoria/Algunas versiones del bios: la ontología de la autobiografía. <em>Anthropos</em>, 29, pp. 33-47.</p><p> </p><p>Ordine, N. (2013) <em>La utilitat de l’inútil</em>. Quaderns Crema, Barcelona.</p><p> </p><p>Ortega y Gasset, J. 1883-1955. (1966). <em>Historia como sistema / José Ortega y Gasset</em>. Revista de Occidente, Madrid.</p><p> </p><p>Pujadas, J.J. (1992) <em>El Método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales</em>. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.</p><p> </p><p>Rousseau, J.-J. (1925) <em>Las Confesiones</em>. Calpe, Madrid.</p><p> </p>Vilafranca, I. (2003) Memòria, relat biogràfic i formació. <em>Temps d’Educació</em>, 28, pp. 13-24.
 
Rights Copyright (c) 2020 Revista d'Innovació Docent Universitària
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library