Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa

Revista d'Innovació Docent Universitària

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa
Implications of mathematics knowledge of students starting undergraduate studies in economics and business
Implicaciones de los conocimientos de matemáticas en los estudiantes de nuevo acceso a los grados universitarios de economía y empresa
 
Creator Esparza Masana, Ricard
Márquez Cebrián, Dolors
 
Subject Matemàtiques per a l’economia i l’empresa; Coneixements a l’accés a la universitat; Estudis de grau en economia i empresa
Mathematics for economics and business; Knowledge when starting university studies; Undergraduate studies in economics and business
Matemáticas para la economía y la empresa; Conocimientos en el acceso a la universidad; Estudios de grado en economía y empresa
 
Description L’article presenta l’estudi de les implicacions de les matemàtiques als estudis universitaris de grau en l’àmbit de l’economia i empresa, i ho fa a través de l’anàlisi empírica de les característiques dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que van accedir als graus de la Facultat d’Economia i Empresa el curs 2018/2019. Seguint l’ordre cronològic del pas dels estudis pre-universitaris als universitaris, l’article analitza, sempre lligant-ho a les matemàtiques i en el context d’aquests graus, el sistema educatiu previ a la universitat, els cursos de suport que ofereixen les facultats abans de l’inici dels graus i el coneixement i l’opinió envers les matemàtiques just en el moment d’iniciar els graus. També s’estudia com aquests aspectes es relacionen amb els resultats a les assignatures de matemàtiques dels graus. Addicionalment, es discuteix el posicionament del personal docent respecte aquest tema. Tota aquesta informació ens permet finalment definir una segmentació d’estudiants per als quals es poden dissenyar iniciatives ad hoc de suport a cada tipologia d’alumnes.
The article presents the study of the implications of mathematics for undergraduate university studies in the field of economics and business, and it does so through an empirical analysis of the characteristics of students at the Autonomous University of Barcelona who started the undergraduate programmes of the Faculty of Economics and Business in the 2018/2019 academic year. Following the chronological order of the transition from pre-university studies to university ones, the article analyses, always linking to mathematics in the context of these degrees, the pre-university education system, the support courses offered by faculties before the beginning of the undergraduate studies and the knowledge and opinion on mathematics at the moment at the beginning of the degrees. It also studies how these aspects relate to outcomes in the undergraduate mathematics subjects. Additionally, the positioning of teaching staff in this regard is discussed. All this information allows us to finally define a student segmentation for which ad hoc initiatives can be designed in order to provide tackled support to each type of student.
El artículo presenta el estudio de las implicaciones de las matemáticas en los estudios universitarios de grado en el ámbito de la economía y empresa, y lo hace a través del análisis empírico de las características de los estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona que accedieron a los grados de la Facultad de Economía y Empresa en el curso 2018/2019. Siguiendo el orden cronológico del paso de los estudios pre-universitarios a los universitarios, el artículo analiza, siempre ligándolo a las matemáticas en el contexto de estos grados, el sistema educativo previo a la universidad, los cursos de apoyo que ofrecen las facultades antes del inicio de los grados y el conocimiento y la opinión hacia las matemáticas justo en el momento de iniciar los grados. También se estudia cómo estos aspectos se relacionan con los resultados en las asignaturas de matemáticas de los grados. Adicionalmente, se discute el posicionamiento del personal docente respecto a este tema. Toda esta información nos permite finalmente definir una segmentación de estudiantes para los que se pueden diseñar iniciativas ad hoc de apoyo a cada tipología de alumnos.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2020-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.10
10.1344/RIDU2020.12.10
 
Source Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 95-117
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 95-117
Revista d'Innovació Docent Universitària; 2020: Núm. 12; 95-117
2013-2298
2014-1319
 
Language cat
 
Relation https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2020.12.10/30848
/*ref*/<p>Adillón, R., Jorba, L., Purroy, P., Ribas, C., Tarrío, A. (2012) Perfil matemático del alumnado de nuevo ingresso en la Facultad de Economía y Empresa de la UB. <em>XX Jornadas ASEPUMA - VIII Encuentro Internacional, Anales de ASEPUMA</em>, 20, pp. 1-23.</p><p> </p><p>Adillón, R., Jorba, L., Purroy, P., Ribas, C. (2014) Els continguts curriculars de matemàtiques aplicades a les ciències socials a l’etapa preuniversitària. Influència en la problemàtica de la transició a la universitat. <em>Revista CIDIU 2014</em>, 2, pp. 1-12.</p><p> </p><p>Alacid, V., Caballero, M.A., Lafuente, M. (2017) Aproximación al nivel de destreza matemàtica de los alumnos de primer curso del grado de ADE. <em>XXV Jornadas ASEPUMA - XIII Encuentro Internacional, Anales de ASEPUMA</em>, 25, pp. 1-21.</p><p> </p><p>Becker, W.E., Watts, M. (1995) Teaching tools: Teaching methods in undergraduate economics. <em>Economic Inquiry</em>, 33(4), pp. 692-700.</p><p> </p><p>Birch, E.R., Miller, P.W. (2006) Student outcomes at university in Australia: a quantile regression approach.<em> </em><em>Australian Economic Papers,</em> 45(1), pp. 1-17</p><p> </p><p>Boncompte, M., Sarrasí, F.J., Bermúdez, LL., Castañer, A., Marín, J., Navas, J., Pons, M.A. (2010) Estudio del perfil del alumnado de primer curso en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. En: <em>La docencia en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior</em> (pp. 357-360). Ed. Colección Formación e Innovación Educativa na Universidade, Vigo.</p><p> </p><p>Busto, A.I, Calvo, M.E., Escribano, M.C. (2002) El conflicto entre las matemáticas del bachillerato y las matemáticas de los primeros cursos de las facultados de económicas y empresariales. <em>X Jornadas ASEPUMA</em>, pp. 1-10.</p><p> </p><p>Cappellari, L., Lucifora, C., Pozzoli, D. (2012) Determinants of grades in maths for students in economics. <em>Education Economics</em>, 20(1), pp. 1-17.</p><p> </p><p>Carrillo, M., González, C., Sosa, D.N. (2013) Una triple visión sobre la adecuación de las matemáticas impartides en bachillerato para los grados de Economía y ADE. <em>XXI Jornadas ASEPUMA – IX Encuentro Internacional, Anales de ASEPUMA</em>, 21, pp. 1-22.</p><p> </p><p>Esparza-Masana, R., Márquez-Cebrián, D. (2019) Estudi sobre els coneixements inicials de matemàtiques dels estudiants de nou accés a graus en l’àmbit de l’economia i empresa. <em>VII Jornada Interuniversitària d’Innovació Docent en Matemàtica Aplicada a l’Economia i l’Empresa</em> </p><p> </p><p>Márquez-Cebrián, D., Esparza-Masana, R., Vilà-Carnicero X., Gómez, M., Torregrosa, J., Claveria, M. (2018) Activitats Propedèutiques de Matemàtiques: Seguiment i Avaluació. Projecte d’Innovació Docent UAB.</p><p> </p><p>Márquez-Cebrián, D., Soriano-Sáez, P. (2016) Avaluació online en grups grans: ACME a la Facultat d’Economia de la UAB. <em>RIDU </em><em>Revista d’Innovació Docent Universitària</em>, 8, pp. 65-76</p><p> </p><p>Serrano, L. (2013) <em>La modelización matemàtica en los estudios universitarios de economía y empresa: anàlisis ecológico y propuesta didáctica</em>. Doctoral thesis. Universitat Ramon Llull, Barcelona.</p><p> </p>Vázquez, M.A., Camacho, M.E., García, M.P., Masero, I., Zapata, A. (2009) Adecuación de los conocimientos matemáticos previos a los estudios de tipo económico-empresarial. <em>Revista de eseñanza universitària</em>, 34, pp. 37-43.
 
Rights Copyright (c) 2020 Revista d'Innovació Docent Universitària
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library