Mening og magt i skoleledelse: konstruktioner af styring i højtpræsterende skoler i et internationalt komparativt perspektiv

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Mening og magt i skoleledelse: konstruktioner af styring i højtpræsterende skoler i et internationalt komparativt perspektiv
 
Creator Storgaard, Merete; Tidl. PhD stipendiat på DPU
 
Subject Skoleledelse
policy
globalisering
governance
 
Description Nyt og alternativt bidrag til studier af skoleledelse i højtpræsterende skoler
Afhandlingen undersøger skoleledelse som et styringsfænomen i relation til moderne magt- og styringstendenser i uddannelsessektoren. Undersøgelsen tager afsæt i dybdegående, komparative casestudier af meningsskabelses- og magtprocesser i- og om skoleledelse i fire højtpræsterende skoler i henholdsvis Danmark og Ontario, Canada.
Studiet af skoleledelse i vedvarende højtpræsterende skoler i et internationalt komparativt perspektiv bidrager til den internationale uddannelsesforskning ved at anlægge en alternativ og poststrukturel erkendelsesposition. Ved at forlade en universel og normativt foreskrivende forskningstilgang skaber undersøgelsen adgang til at forstå skoleledelse som et historisk og socialt styringsfænomen, der udmønter neoliberale og governmentale styringsidéer forbundet med den internationale, økonomiske uddannelseskonkurrence.
Homogenisering i en konkurrenceorden eller en forbedringsorden
De analytiske fund af menings- og magtkonstruktioner på tværs af de fire højtpræsterende peger bl.a. på flg. empiriske tendenser:

De sociale meningsskabelses- og magtprocesser i skoleledelse ser tendentielt ud til at være relationelt forbundet med enten en styringsmæssig ’konkurrenceorden’ (DK) eller en ’forbedringsorden’ (ON).
Decentralisering og konkurrence i den danske policyweb afføder en tendens til diversitet i, hvad der tilskrives betydning i skolens dannelses- og uddannelsesindhold samt i den lokale ledelse af skolens demokratiske organisering.
De historisk tværgående, komparative analyser fremviser en tendens til institutionel homogenisering i uddannelsesformålet og fremviser konturerne af en internationalt forekommende monofaglig præstationsorden.
Studiet af magtmekanismer giver adgang til at forstå skoleledelse som en styringsfunktion, der får internationale policy-idéer til at ’glide ind’ i skolens socialitet gennem meningsskabelse.

Det empiriske grundlag
Den empiriske undersøgelse bygger på kvalitative og kritisk komparative case-analyser af meningsskabelses- og magtkonstruktioner set i- og om skoleledelse i fire komparativt sammenlignelige, højtpræsterende skoler; to i Danmark og to i Ontario, Canada.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2020-01-07
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/357
978-87-7507-466-2
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library