Letter on the internet as a new type of document: moral-ethical and business aspect

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Letter on the internet as a new type of document: moral-ethical and business aspect
Лист у мережі інтернет як новий тип документа: морально-етичний та діловий аспект
 
Creator Забіяка, Іван; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
Subject correspondence; new technologies; information exchange; correspondent; respondent; addressee; e-mail
листування; нові технології; обмін інформацією; кореспондент; респондент; адресат; електронна скринька
 
Description Humanity has always been in the communicative process, which can be divided into global categories — verbal, non-verbal and virtual. Each of them has its own history and component.Correspondence can be considered as communication in the verbal-virtual space. This accessory is due to different means: the outer layout of the letter (images, framing, calligraphy and other aesthetic tools); culture of text presentation (linguistic literacy, observance of moral and ethical norms in the text); material on which the letters are written; its technical and other means by which transmission of letters is carried out.Letters’ texts practically do not differ from verbal communication. After all, letters have almost all the same features that are inherent to the culture of speaking. It is worth mentioning only the difference that is not «present» at the same time and culture of (or its lack) listening. The latter works when the letter is read. All this is typical as for traditional correspondence, and through various technical means on the Internet.Internet correspondence has the same qualities as traditional one with only the latest features: instead of paper — screen on which the page / file is formatted appropriately, its decoration with desirable font configurations, other internet-resources and personal ones possibilities. Everything else is technical-technological possibilities: sending, delivery, saving. Delivery is carried out around the clock in a few seconds to any corner of the planet where there is a network coverage.Efficiency, convenience and intensity of correspondence largely diverts to the background or at all alleviates the moral and ethical norms and traditions of communication, communication culture in general, distinguishing only the exchange of information in the form of letter or simply attached letter, a document that is already a norm for active Internet users.Internet correspondence is an integral part of business, private correspondence, and cultural competence in general, which today nearly completely replaced traditional correspondence.In the article the author makes a comparative characteristic between traditional (paper) correspondence and correspondence on the Internet. Describes established and distinctive components. However, it basically pays attention primarily to the moral and ethical component, and then to the business aspect of any correspondence, especially the influence of relationships in communication processes.
Людство завжди було в комунікативному процесі, який можна розділити на глобальні категорії — вербальну, невербальну, віртуальну. Кожна із них має свою історію і складову.Листування можна розглядати як спілкування у вербально-віртуальному прос­торі. Ця приналежність обумовлена різними засобами: зовнішнє оформлення листа (малюнки, обрамлення, каліграфія та інші естетичні інструменти); культура подання тексту (мовна грамотність, дотримання морально-етичних норм у викладі тексту); матеріал, на якому написані листи; його технічні та інші засоби, за допомогою яких відбувається передавання листів.Тексти листів практично не відрізняються від вербального спілкування. Адже йому так само властиві практично всі ті ж особливості, які притаманні культурі говоріння. Лише варто відзначити ту різницю, що одномоментно не «присутня» й культура (чи її відсутність) слухання.Інтернет-листуванню притаманні ті ж властивості, що й традиційному, лише з новітніми особливостями: замість паперу — екран, на якому формується відповідного формату сторінка/файл, її оздоблення бажаною конфігураціє шрифта, іншими можливостями інтернет-ресурсів і особистих. Все інше — технічно-технологічні можливості: відправка, доставка, зберігання.Оперативність, зручність та інтенсивність листування у значній мірі відсторонює на другий план або й зовсім нівелює морально-етичні норми й традиції спілкування, культуру спілкування в цілому, виокремлюючи тільки обмін інформацією у вигляді листа чи просто прикріпленого листа, документа, що стає вже нормою для активних користувачів Інтернету.Інтернет-листування є невід’ємною складовою як ділового, приватного листування, так і культурної компетентності в цілому, яке на сьогодні майже повністю витіснило традиційне листування.У статті автор робить порівняльну характеристику між традиційним (паперовим) листуванням і листуванням у мережі Інтернет. Описує усталені й відмінні їх компоненти. Однак у своїй основі звертає увагу насамперед на морально-етичну складову, а потім уже й на діловий аспект будь-якого листування, особливо на вплив стосунків у комунікаційних процесах.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2019-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171378
10.31866/2616-7948.3.2019.171378
 
Source Ukrainian Information Space; № 3 (2019): ; 222-230
Український інформаційний простір; № 3 (2019): Український інформаційний простір; 222-230
2617-1244
2616-7948
 
Language eng
ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171378/171036
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171378/171037
 
Rights Copyright (c) 2019 Іван Забіяка
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library