COMMUNICATION ASPECTS OF MODERN MULTIMEDIA LONG READS: UKRAINIAN PRACTICE

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title COMMUNICATION ASPECTS OF MODERN MULTIMEDIA LONG READS: UKRAINIAN PRACTICE
Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика
 
Creator Шашенко, Сергій; Київський національний університет культури і мистецтв
 
Subject long read; visual communication; new media; mediasphere; multimedia; multimedia content
лонгрід; візуальна комунікація; нові медіа; медіапростір; мультимедіа; мультимедійний контент
 
Description Nowadays, “long read” concept is ambiguously used by media sphere specialists, which leads to the emergence of many uncoordinated contextual meanings of this concept. The article is devoted to "long read" term specification on the basis of its communication features analysis.The relevance is caused by the researchers’ interest tolong-form journalism that is very popular in the modern media scene and ways of organizing and presenting large volumes of materials.Taking into account the wide range of modern media tools, “long read” concept loses the characteristic of a solid text array. In the specifics of digital multimedia technologies, long read is a whole complex consisting directly of the text, supplemented by video and audio clips, presentations, infographics, background music, illustrations (including interactive ones), built-in quotes, etc. In most of the reviewed long reads, material in the form of text is the main medium where multimedia elements are located in the right places.In the article was done an overview of how to create and combine various forms of visual content in the latest journalistic genres text environment.Capturing the reader with a material presentation variety, long read can be deeply analytic. It can reveal a sharp social, trendy, relevant for a particular industry theme or one that requires popularization. The peculiarities of theme disclosing from a non-stan­dard point of view or question deep elaboration are considered. The specifics of traditional genres representation in long reads is characterized.It was found out that long read is not a genre of journalism, but a way of constructing and presenting information, the form of its filing. Various journalistic genres can be embo­di­ed in the long read, but not every text can be transformed into material for a multimedia long read. Here considered methods of feeding and structuring information in multimedia long reads.The study material were multimedia long reads mainly of the Ukrainian media sphere. Visual communication forms, technological methods of providing multimedia content and influence methods for reader’s attention keeping and assimilating have been analyzed.
На сьогодні поняття «лонгрід» неоднозначно вживається спеціалістами медійної сфери, що призводить до виникнення численних неузгоджених контекстуальних значень цього поняття. Стаття присвячена конкретизації терміну «лонгрід» на основі аналізу його комунікаційних ознак.Актуальність зумовлена інтересом дослідників до популярної у сучасному медіапросторі журналістики довгих форм (англ. Long-form journalism) та способів організації і подання великих за обсягом матеріалів. Беручи до уваги широкий інструментарій засобів комунікації сучасних мультимедіa, поняття «лонгрід» втрачає характеристику суцільного масиву тексту. У конкретиці цифрових мультимедійних технологій лонгрід — це цілий комплекс, що складається безпосередньо з самого тексту, доповненого відео- та аудіороликами, презентаціями, інфографікою, фоновою музикою, ілюстраціями (в тому числі інтерактивними), вбудованими цитатами тощо. У більшості розглянутих лонгрідів матеріал у вигляді тексту є основним середовищем, куди підверстуються в потрібних місцях мультимедійні елементи.Здійснено огляд способів створення й поєднання різних форм візуального контенту в текстовому середовищі новітніх журналістських жанрів.Захоплюючи читача різноманітністю подання матеріалу, лонгрід може бути глибоко аналітичним. Він може розкривати тему гостросоціальну, трендову, актуальну для певної галузі або таку, що вимагає популяризації. Розглядаються особливості розкриття теми з нестандартної точки зору або ж глибоке опрацювання питання. Охарактеризовано специфіку представлення традиційних жанрів у лонгрідах. З’ясовано, що лонгрід є не жанром журналістики, а способом побудови і представлення інформації, формою її подачі. В лонгріді можуть знайти втілення різні журналістські жанри, проте не будь-який текст можна трансформувати в матеріал для мультимедійного лонгріда. Розглядаються способи подачі та структуризації інформації у мультимедійних лонгрідах. Матеріалом для дослідження стали мультимедійні лонгріди переважно українського медіапростору. Проаналізовано форми візуальної комунікації, технологічні прийоми подачі мультимедійного контенту та методи впливу для утримання уваги читача та сприяння засвоєнню ним побаченого.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2019-06-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171376
10.31866/2616-7948.3.2019.171376
 
Source Ukrainian Information Space; № 3 (2019): ; 197-210
Український інформаційний простір; № 3 (2019): Український інформаційний простір; 197-210
2617-1244
2616-7948
 
Language eng
ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171376/171032
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171376/171033
 
Rights Copyright (c) 2019 Сергій Шашенко
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library