CONTENT, GENRE-THEMATIC DIVERSITY, FUNCTIONS AND PERSPECTIVES OF UKRAINIAN BOOK VIDEOBLOGS

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CONTENT, GENRE-THEMATIC DIVERSITY, FUNCTIONS AND PERSPECTIVES OF UKRAINIAN BOOK VIDEOBLOGS
Зміст, жанрово-тематичне розмаїття, функції і перспективи українських книжкових відеоблогів
 
Creator Погрібна, Олена; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 
Subject book blog; literary blog; vlog; blog; blogosphere; video review
книжковий блог; літературний блог; блог; влог; блогосфера; відеорецензія
 
Description The article analyzes book (literary) videoblogs which are extremely popular in different countries of the world. In Ukrainian Internet space, this phenomenon is rapidly developing, the number of book blogs is steadily increasing. Literary observers have a significant influence on the development of modern information space in general and on the book business in particular, since they promote the popularization of reading (especially among youth) and the promotion of books through online stores and publishing houses web-sites. In addition, book video blogs perform a number of other functions: provide information on the contents of the book read, demonstrate the artistic and technical design of the publication (format, cover, fonts, paper, the presence of illustrations, etc.), allow blogger to express his impressions about the book and, in some cases, to get profit for video review.Also, the article represents main content components of book blogs: the book plot, its abstract; the emphasis on the best book moments, or vice versa — criticism of the failure moments, according to the observer; contextual analysis of the work; various collections (thematic, one author compilations, one publishing house novelties, one country authors, school program works for a certain class, etc.); interesting facts about the author; history of book writing; illustrations; original design of the publication; book adaptation; story about books read by others, etc.Moreover, the article examines the issues of literary video blogs genres that arose as a result of bloggers various activities existence, as well as various goals that have become the cause of book blogs appearance: book review or thematic collection; video summary of read literature for a certain period (week, month, year); reader plan for some time (week, month, year); displaying books that the blogger has recently purchased or is planning to purchase; a blogger’s offer to give away, sell, exchange or present the book that he did not like for any reason; unpacking parcels, gifts and surprises with books; home library reviews; reviews of favorite reading places; an interactive video in which the blogger answers the questions of his audience; video calls and tasks from booktubers (the so-called «Challenges»).It is important to create Ukrainian language book blogs that promote Ukrainian literature and activity of Ukrainian publishing houses.Book blogs have taken their niche in our information space, and their rapid development and continuous improvement makes it possible to give positive forecasts for their development.
У статті проаналізовано книжкові (літературні) відеоблоги, які є надзвичайно популярними в різних країнах світу. В українському інтернет-просторі це явище стрімко розвивається, кількість книжкових блогів постійно збільшується. Літературні оглядачі суттєво впливають на розвиток сучасного інформаційного простору загалом і на книжкову справу зокрема, адже сприяють популяризації читання (особливо серед молоді) і просуванню книг через інтернет-магазини та власні web-сайти видавництв. Крім цього, книжкові відеоблоги виконують низку інших функцій: подають інформацію про зміст прочитаної книги, демонструють художньо-технічне оформлення видання (формат, обкладинку, шрифти, папір, наявність ілюстрацій тощо), дозволяють блогеру висловити свої враження про прочитану книгу і в окремих випадках отримати прибуток за відеорецензію.Також стаття репрезентує основні складові змісту книжкових блогів: сюжет книги, її анотація; акцент на тому, що найбільше сподобалось у книзі, або навпаки — критика невдалих, на думку оглядача, моментів; контекстуальний аналіз твору; різноманітні добірки (тематичні, добірки одного автора, новинок одного видавництва, авторів однієї країни, творів шкільної програми певного класу тощо); цікаві факти про автора; історія написання книги; ілюстрації; оригінальне оформлення видання; екранізація книги, якщо така існує; розповідь про книги, які читають інші, тощо.Крім того, у статті досліджено питання жанрів літературних відеоблогів, які виникли внаслідок існування різних видів діяльності блогерів, а також різних цілей, що стали причиною появи книжкових блогів: огляд-рецензія прочитаної книги або тематична добірка; відеопідсумок прочитаної літератури за певний період (тиждень, місяць, рік); читацький план на якийсь час (тиждень, місяць, рік); демонстрування книг, які блогер нещодавно придбав або планує придбати; пропозиція блогера віддати, продати, обміняти або розіграти книгу, яка йому не сподобалася з якихось причин; розпаковування посилок, подарунків і сюрпризів з книжками; огляди домашньої бібліотеки; огляди улюблених місць для читання; інтерактивне відео, в якому блогер відповідає на питання своєї аудиторії; відеовиклики і завдання від буктьюберів (т. зв. «челенджі»).Важливим є створення українськомовних книжкових блогів, які пропагують українську літературу і діяльність українських видавництв.Книжкові блоги зайняли свою нішу в нашому інформаційному просторі, а їх стрімкий розвиток і постійне вдосконалення дає можливість давати позитивні прогнози щодо їх розвитку.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2019-06-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171374
10.31866/2616-7948.3.2019.171374
 
Source Ukrainian Information Space; № 3 (2019): ; 172-184
Український інформаційний простір; № 3 (2019): Український інформаційний простір; 172-184
2617-1244
2616-7948
 
Language eng
ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171374/171028
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171374/171029
 
Rights Copyright (c) 2019 Олена Погрібна
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library