THE LANGUAGE PURITY ISSUE ON THE UKRAINIAN PRESS PAGES IN THE PERIOD OF RUSSIAN MILITARY AGGRESSION (on the example of "Kraina" journal)

Ukrainian Information Space

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE LANGUAGE PURITY ISSUE ON THE UKRAINIAN PRESS PAGES IN THE PERIOD OF RUSSIAN MILITARY AGGRESSION (on the example of "Kraina" journal)
Проблема чистоти мови на сторінках всеукраїнської преси у період російської військової агресії (на прикладі журналу «Країна»)
 
Creator Копистинська, Ірина; Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
Качмар, Віра; Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
Говера, Оксана; Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила
 
Subject journal; press; Russian-Ukrainian language mixture; language deformations; linguistic culture
журнал; преса; суржик; мовний покруч; мовна культура
 
Description The article analyzes the problem of using language deformations and Russian-language phrases on the pages of Ukrainian press.The authors had analyzed politicians, public figures, well-known people and ordinary Ukrainians on Russian-Ukrainian language mixture and Russian-language phrases.The article argues that although «Kraina» magazine raises actual problems of Russian-Ukrainian confrontation, its language policy is not always justified. After all, in most cases, language deformations have no expressive significance in texts.It is noted, that the usage of language deformations in well-known personalities speech could be justified as a means of showing their linguistic imperfection. However, for this purpose it would be enough to bring one or two words in the source language and make an indication that the character speaks Russian, and thus to translate words into Ukrainian.As for Russian-Ukrainian language mixture and Russian language in the speach of ordinary Ukrainians, they serve as a means of creating a typical representative of different Ukrainian regions, who not only does not speak literary language, but also does not care about its linguistic culture. At the same time, such linguistic frivolity on publication pages leads to a decline in readers cultural level.Therefore, direct speech should be submitted literally edited, while noting that the character speaks Russian-Ukrainian language mixture or Russian. After all, the press should be the main driver of patriotic, cultural education and enlightenment. Especially, when Ukrainian language fate is in the midst of political debates.
У статті проаналізовано проблему використання на шпальтах всеукраїнської преси мовних покручів та російськомовних фраз.Автори проаналізували на суржик та російськомовні фрази мову політиків, громадських діячів та інших відомих осіб та дослідили їх у мові простих українців. У статті стверджується, що хоча журнал «Країна» порушує актуальні проблеми російсько-­українського протистояння, його мовна політика не завжди є виправданою. Адже здебільшого жодного експресивного навантаження покручі у текстах не несуть. Зазначається, що наведення ґанджів у мові відомих особистостей могло б бути виправданим як засіб показати їх мовну недолугість. Однак, для цього достатньо було б навести одне-два слова мовою оригіналу і зробити вказівку, що персонаж розмовляє російською мовою, відтак передавати слова у перекладі українською.Що ж до суржику і російської мови з вуст простих українців, то вони виступають засобом творення типового представника різних регіонів України, який не тільки не володіє літературною мовою, а й не надто переймається своєю мовною культурою. Водночас така мовна легковажність на шпальтах видання призводить до зниження культурного рівня читачів. Тому пряму мову варто подавати літературно відредагованою, при цьому зазначивши, що герой розмовляє суржиком чи російською. Адже саме преса повинна бути головним рушієм патріотичного, культурного виховання і просвітництва. Надто тоді, коли доля української мови перебуває в епіцентрі політичних дискусій.
 
Publisher Київський національний університет культури і мистецтв
 
Contributor

 
Date 2019-06-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171370
10.31866/2616-7948.3.2019.171370
 
Source Ukrainian Information Space; № 3 (2019): ; 146-156
Український інформаційний простір; № 3 (2019): Український інформаційний простір; 146-156
2617-1244
2616-7948
 
Language eng
ukr
 
Relation http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171370/171024
http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171370/171025
 
Rights Copyright (c) 2019 Ірина Копистинська, Віра Качмар, Оксана Говера
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library