A CURRENT ISSUE OF APPLYING MATHEMARICS INTO TEACHING PRACTICE AND ASSESSING, EVALUATING THE RESULT OF LEARNING MATHEMARICS OF 10TH GRADE STUDENTS IN HIGH SCHOOLS IN TUYEN QUANG CITY, CAUSES AND SOLUTIONS

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A CURRENT ISSUE OF APPLYING MATHEMARICS INTO TEACHING PRACTICE AND ASSESSING, EVALUATING THE RESULT OF LEARNING MATHEMARICS OF 10TH GRADE STUDENTS IN HIGH SCHOOLS IN TUYEN QUANG CITY, CAUSES AND SOLUTIONS
THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 10 Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP
 
Creator Huyên, Lương Ngọc
 
Subject
teaching, practicality, application, evaluation, positive teaching, PISA.

Dạy học, thực tiễn, thực trạng, kiểm tra, đánh giá, dạy học tích cực, PISA.
 
Description This report paper points out critical issues of applying Mathematics into teaching, assessing, and evaluating the results of the 10th grade students’ learning mathematics subject in Tuyen Quang City. Based on current activities of teaching and learning mathematics, we analyse and figure out drawbacks, restraints while applying new teaching contents and analyse causes that lead to such problems. Finally, we come up with some solutions to enhancing the applications of mathematics into practice for all students of 10th grade in the city.      
Trong bài báo này chúng tôi nêu ra thực trạng việc vận dụng Toán học vào thực tiễn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Dựa trên thực trạng đó, chúng tôi đã tiến hành phân tích, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc đưa các nội dung có tính thực tiễn vào giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn Toán lớp 10 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang cùng các nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế này. Trong phần cuối bài báo, chúng tôi đưa ra một số giải pháp để nâng cao kĩ năng vận dụng Toán học vào thực tiễn cho học sinh lớp 10 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang theo những xu hướng dạy học tích cực tiên tiến trên thế giới.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2017-09-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1043
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 137-141
TNU Journal of Science and Technology; T. 170, S. 10 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 137-141
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1043/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library