A MODEL VELOCITY MEASUREMENT METHOD FOR CAR BASE IMAGE PROCESSING

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A MODEL VELOCITY MEASUREMENT METHOD FOR CAR BASE IMAGE PROCESSING
MÔ HÌNH HÓA PHƯƠNG PHÁP ĐO TỐC ĐỘ Ô TÔ DỰA TRÊN XỬ LÝ ẢNH
 
Creator Hưng, Nguyễn Việt
Thảo, Nguyễn Thị
Khôi, Đỗ Huy
Dũng, Nguyễn Tiến
 
Subject
velocity; car; depth; camera; image processing.

tốc độ xe; ô tô; độ sâu; camera; xử lý ảnh.
 
Description Today, automation in traffic management and monitoring has been important, vehicles need to be controlled and monitored automatically. Monitoring of transportation vehicles to implement the provisions of the Law on Road Traffic and to ensure safety traffic. Therefore, the application of velocity measurement method based on image processing is important. The new method has been proposed by the authors used parameters of camera to model the distance from the camera to the vehicle. In this method, the location of the vehilce could be determined for each pixel obtained based on camera settings. This method take advantage of the existing surveillance camera system without changing or installing other supporting equipment, which is suitable for transportation infrastructure in Vietnam.
Ngày nay, tự động hóa trong quản lý và giám sát giao thông là công việc vô cùng cần thiết, các phương tiện giao thông cần được điều khiển và giám sát hoàn toàn tự động. Giám sát các phương tiện giao thông nhằm thực thi các điều khoản trong Luật Giao thông đường bộ và để giao thông diễn ra an toàn, thông suốt. Do đó, việc ứng dụng phương pháp đo tốc độ ô tô dựa trên xử lý ảnh là việc làm quan trọng và cần thiết. Phương pháp mới được các tác giả đề xuất sử dụng một camera để mô hình hóa khoảng cách từ camera tới phương tiện. Trong phương pháp này, vị trí của phương tiện có thể xác định ứng với từng điểm ảnh thu được dựa vào thông số lắp đặt của camera. Phương pháp này có thể tận dụng các camera giám sát hiện có mà không cần thay đổi hay lắp thêm thiết bị hỗ trợ khác, điều này phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2017-08-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1067
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 39-44
TNU Journal of Science and Technology; T. 169, S. 09 (2017): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 39-44
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1067/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library