A BRIEF DESCRIPTION OF THE MODES OF EXPRESSING CONJUGAL SENTIMENTS IN THE VIETNAM MEDIEVAL LITERATURE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title A BRIEF DESCRIPTION OF THE MODES OF EXPRESSING CONJUGAL SENTIMENTS IN THE VIETNAM MEDIEVAL LITERATURE
VÀI NÉT VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN TÌNH VỢ CHỒNG TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM
 
Creator Nga, Ngô Thị Thanh
Vân, Phạm Thị Hồng
 
Subject
Conjugal sentiments, Viet Nam medieval, literature, mode, self-disclosure

Tình vợ chồng, văn học, Việt Nam trung đại, phương thức, tự bạch
 
Description Love in general, the conjugal sentiments in particular is the noble spirit of human beings. Therefore, the hindrances of the harsh feudal doctrine can not be hidden by such sentiments. In this article, we discuss some of the modes in which couples express feelings in the VietNam medieval literatute, namely two basic ways: self-disclosure (self-confessed authors her husband) and role play (borrowing stories of other people to express their feelings for the couple). Through these two modes of reflection, the reader is able to see the deeply cherished feelings of deep conjugal sentiments, at the same time to see the richness of the human soul in each age.
Tình yêu nói chung, tình vợ chồng nói riêng là tình cảm thiêng liêng cao quý của con người. Chính vì thế mà những ngáng trở của giáo lý phong kiến khắc nghiệt cũng không thể khuất lấp được tình cảm cao đẹp đó. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một số phương thức thể hiện tình cảm vợ chồng trong văn học trung đại Việt Nam cụ thể là hai phương thức cơ bản: tự bạch (các tác giả tự giãi bày câu chuyện tình vợ chồng của chính mình) và nhập vai (mượn câu chuyện của người khác để thể hiện tình cảm vợ chồng). Qua hai phương thức phản ánh này, người đọc phần nào thấy được những tình cảm trân quý thiết tha sâu nặng trong tình vợ chồng đồng thời cũng thấy được sự phong phú của tâm hồn con người Việt Nam dù ở bất kỳ hoàn cảnh sống nào.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2019-03-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bài viết có phản biện chuyên gia
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/338
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 15-20
TNU Journal of Science and Technology; T. 183, S. 07 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ; 15-20
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/338/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library